Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.         Administrator danych osobowych
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Wrocławska 14/6c jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II.        Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.  organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
2.  w celach świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.   w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizowanie ruchu na stronie internetowej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.   w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III.       Prawo do sprzeciwu
1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV.       Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
V.        Odbiorcy danych
 1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates Anna Stalmach-Tkacz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
 2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług i systemów informatycznych.
 3. Twoje dane mogą być przekazywane także organom administracji państwowej i samorządowej.
VI.       Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)  prawo do przenoszenia danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Pliki cookies i inne technologie
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
VIII. Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie, w celu dostarczenia Ci jak najlepszych treści, korzystamy z treści pochodzących z serwerów prowadzących inne serwisy:
 1. Facebook – na naszej stronie umieściliśmy przycisk „Lubię to”. Klikając na ten przycisk logujesz się do serwisu Facebook, na którym obowiązuje zasady ochrony prywatności Facebook
 2. YouTube – na naszej stronie znajdziesz filmy znajdujące się na serwisie YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie materiałów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności Google.
IX. Kontakt
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor@grupasokrates.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo możesz skontaktować się z nami droga pocztową na adres 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera/partnerów w celu współdziałania w realizacji projektu “Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej”

powrót

Data dodania: 15.03.2021

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera/partnerów w celu współdziałania w realizacji projektu “Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej”


Ogłaszający konkurs:
Ministerstwo Edukacji i Nauki


I. Podstawa prawna
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa “Sokrates”, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 z późn.zm.), ogłasza otwarty nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21 dla osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Typu operacji: Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, Celu szczegółowego: Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej w województwie śląskim.


Nabór prowadzony jest w celu wyłonienia partnera do konkursu trwającego od 31 marca 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r.
Realizacja partnerstwa jest uzależniona od wyłonienia Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej “Sokrates” spośród innych uczestników konkursu w województwie śląskim, jako Beneficjenta konkursu.


Ogłoszenie o konkursie jest dostępne pod adresem:
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenia-i-doradztwo-dla-kadry-edukacji-wlaczajacej/


II. Cel partnerstwa:
Celem partnerstwa jest wspólna realizacja ww. projektu, polegającego na szkoleniach połączonych z doradztwem w zakresie edukacji włączającej dla grupy docelowej określonej w pkt 3.2. Regulaminu konkursu. Działania wynikające ze zrealizowania projektu mają na celu podniesienie wiedzy kadr edukacji na temat edukacji włączającej. Projekt zostanie zrealizowany na terenie województwa śląskiego, a jego liderem będzie Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa “Sokrates”.


Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:
https://efs.men.gov.pl/wp-content/uploads/2021/02/Regulamin-konkursu-Szkolenia-idoradztwo-dla-kadryedukacjiw%C5%82%C4%85czaj%C4%85cej.pdf


III. Zakres tematyczny partnerstwa


Uwaga! Szczegółowy zakres partnerstwa zostanie ustalony przez obie strony po wyborze Partnera.


Partner, który zostanie wyłoniony z otwartego naboru, wspólnie z Grupą Edukacyjno-Szkoleniową “Sokrates” powinien:

 •  po przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego podać do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej informację o rozpoczętej realizacji projektu partnerskiego oraz uzasadnienie dotyczące przyczyn przystąpienia do jego realizacji wraz ze wskazaniem partnera wiodącego w tym projekcie,
 •  być zaangażowany w realizację całego projektu,
 •  uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem,
 •  uczestniczyć w realizacji części zadań w projekcie określonych we wniosku o dofinansowanie:

https://www.sowa.efs.gov.pl/Sowa.Web/Zalaczniki/Pobierz-Zalacznik/0de498d4-1c3f-e911-850e-ac162d709613


IV. Założenia i ramy czasowe projektu
1. Planowany czas realizacji projektu: wrzesień 2021 r. - wrzesień 2023 r.
2. Maksymalna wartość projektu: 5 431 114,70 PLN brutto. Szczegółowe koszty realizacji poszczególnych elementów projektu zostaną zawarte we wniosku o dofinansowanie.
3. Działania realizowane w ramach projektu powinny być zgodne z regulaminem konkursu oraz obowiązującym prawem europejskim, krajowym oraz lokalnym.
4. Tematyka działań będzie dotyczyła poprawy dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.
5. Czas trwania naboru: 21 dni od daty publikacji ogłoszenia.


V. Kryteria wyboru partnera
Kandydat na partnera musi spełnić poniższe wymagania:

 •  Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
 •  Partnerem musi być biblioteka pedagogiczna lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Ponadto, ocenie podlegać będzie doświadczenie w zrealizowanych projektach oraz potencjał, który Partner może wnieść do projektu.


VI. Informacje dodatkowe
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: edukacjawlaczajaca@grupasokrates.pl

 

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera "Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej"

2. Zgłoszenie na Partnera "Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej"

 

 

Copyright by GES Sokrates
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA