Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.         Administrator danych osobowych
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Wrocławska 14/6c jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II.        Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.  organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
2.  w celach świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.   w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizowanie ruchu na stronie internetowej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.   w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III.       Prawo do sprzeciwu
1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV.       Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
V.        Odbiorcy danych
  1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates Anna Stalmach-Tkacz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
  2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług i systemów informatycznych.
  3. Twoje dane mogą być przekazywane także organom administracji państwowej i samorządowej.
VI.       Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)  prawo do przenoszenia danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Pliki cookies i inne technologie
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
VIII. Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie, w celu dostarczenia Ci jak najlepszych treści, korzystamy z treści pochodzących z serwerów prowadzących inne serwisy:
  1. Facebook – na naszej stronie umieściliśmy przycisk „Lubię to”. Klikając na ten przycisk logujesz się do serwisu Facebook, na którym obowiązuje zasady ochrony prywatności Facebook
  2. YouTube – na naszej stronie znajdziesz filmy znajdujące się na serwisie YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie materiałów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności Google.
IX. Kontakt
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor@grupasokrates.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo możesz skontaktować się z nami droga pocztową na adres 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c.

SZKOLENIE ONLINE ZAPISY - PRAKTYCZNE I PRAWNE KONSEKWENCJE ZMIANY W PRZEPISACH USTAWY KARTA NAUCZYCIELA – AWANS ZAWODOWY, OCENA PRACY NAUCZYCIELA I DYREKTORA, KWALIFIKACJE I ZATRUDNIANIE SPECJALISTÓW

powrót

Data dodania: 18.08.2022

Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie ustawy z dnia 05.08.2022r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi. Podczas szkolenia zostaną omówione nowe zasady:

  • uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego, jak również przepisy przejściowe, które dotyczą nauczycieli, którzy na przed wejściem w życie ustawy byli zatrudnieni w szkole,
  • dokonywania oceny pracy wraz z przykładami rozwiązań, które mogą zostać przyjęte w danej szkole, przedszkolu, placówce przez dyrektora,
  • zatrudniania nauczycieli, w tym wymagane kwalifikacje od pedagoga specjalnego.

Uczestnikom zostaną udzielone praktyczne wskazówki jak przykładowo wyznaczyć mentora, czy odbywanie przygotowania do zawodu może nastąpić w każdym czasie, jakie działania podjąć w przypadku rozwiązania stosunku pracy, jak sporządzić dokumentację związaną z awansem zawodowym czy oceną pracy (uczestnicy otrzymają przykładowe pisma sporządzane przez dyrektora), jaki przepis zastosować dla nauczycieli, którzy na dzień wejścia w życie ustawy są w trakcie stażu a jakie regulacje prawne będą miały zastosowanie dla nauczycieli, którzy mieli dopiero rozpoczynać staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

Treści szkolenia:

1. Przygotowanie do zawodu nauczyciela
a) warunki odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,
b) świadczenie na start,
c) wymiar przygotowania do zawodu nauczyciela,
d) wyznaczenie mentora, jego wymogi oraz zadania,
e) nieobecności w trakcie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,
f) prowadzenie zajęć w obecności dyrektora, mentora, doradcy zawodowego, nauczyciela konsultanta, przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć z tej samej lub innej szkoły – osobę tą wskazuje dyrektor szkoły,
g) powołanie komisji, która wydaje opinię o przeprowadzonych zajęciach.

2. Zasady uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez:
a) nauczycieli akademickich z dniem zatrudnienia,
b) nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela,
c) nauczycieli kontraktowych na zasadach dotychczasowych z uwzględnieniem przepisów przejściowych.

3. Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego:
a) na zasadach dotychczasowych z uwzględnieniem przepisów przejściowych,
b) na zasadach obowiązujących od 01.09.2022r.

4. Ocena pracy nauczyciela:
a) dokonywana na zasadach ogólnych (w każdym czasie nie wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej),
b) dokonywana w trakcie przygotowania do zawodu nauczyciela,
c) dokonywana w związku z ubieganiem się o stopnień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
d) dokonywanie w przypadku ustania stosunku pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu i nauczyciela mianowanego,
e) kryteria oceny pracy – przykładowe rozwiązania,
f) tryb dokonywania i środki zaskarżenia od oceny pracy.

5. Zasady zatrudniania nauczycieli.
6. Obowiązek informowania kuratora o wolnych stanowiskach pracy.
7. Rozwiązanie stosunku pracy w przypadku nieuzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
8. Obowiązek prowadzenia konsultacji dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.
9. Kwalifikacje wymagane od pedagoga specjalnego.

Prowadzący w trakcie szkolenia przedstawi wiele przykładów, jeżeli zatem chcesz uzyskać odpowiedz na pytania takie jak poniżej i wiele innych zapraszamy na szkolenie:

Pytanie nr 1
Nauczyciel szkoły podstawowej uzyskał 15.07.2018r. stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego rozpoczął 01.09.2021r. Czy jego staż ulega skróceniu?

Odpowiedź na pytanie nr 1
Tak, staż nauczyciela zostanie skrócony o rok czyli do jednego roku i 9 miesięcy, a zatem powinien zakończyć się 31.05.2023r.

Pytanie nr 2
Nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej uzyskał 15.10.2019r. stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, staż odbył w wymiarze 12 miesięcy. Od uzyskania stopnia awansu zawodowego cały czas pozostawał w zatrudnieniu. Czy nauczyciel będzie mógł 01.09 2022r. rozpocząć staż na kolejny stopnień awansu zawodowego i ile wyniesie jego wymiar?

Odpowiedź na pytanie nr 2
Tak, nauczyciel będzie mógł rozpocząć staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 01.09.2022r. a jego wymiar wyniesie 9 miesięcy.

Prowadząca: Anna Król – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconej tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym organu nadzoru pedagogicznego, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, od ponad 10 lat prowadzi zajęcia, szkolenia i kursy, współpracując ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.
Cena szkolenia 389 zł/os.
Czas trwania szkolenia - 6h
Miejsce szkolenia: online na platformie CLICK MEETING


Termin szkolenia : 
26.08.2022r. godzina 10:00 – 16:00
08.09.2022r. godzina 10:00 – 16:00

Liczba miejsc ograniczona.
W przypadku niezebrania minimalnej grupy możliwa jest zmiana terminu szkolenia. W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Copyright by GES Sokrates
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA