Nasza oferta


Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki

CZYNNOŚCIOWE NAUCZANIE MATEMATYKI W KLASIE I ZGODNIE Z NOWYMI WYMAGANIAMI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Koncepcja czynnościowego nauczania matematyki opiera się z jednej strony na podstawach metodologicznych matematyki jako nauki, z drugiej zaś strony na psychologii procesu kształtowania się pojęć. Operatywny charakter pojęć i podstawy psychologiczne procesu kształtowania się pojęć przyjęła Z. Krygowska w „Zarysie dydaktyki matematyki” charakteryzując koncepcję czynnościowego nauczania : „Czynnościowe nauczanie matematyki jest postępowaniem dydaktycznym uwzględniającym stale i konsekwentnie operatywny charakter matematyki równolegle z psychologicznym procesem interioryzacji prowadzącym od czynności konkretnych i wyobrażeniowych do operacji abstrakcyjnych”. Zapraszamy...

więcej informacji

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ORAZ PROGRAMY PROFILAKTYKI ZGODNIE Z WYMOGAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ INNYCH ROZPORZĄDZEŃ

Oferta szkolenia przygotowywana jest indywidualnie do potrzeb placówki, uwzględniając jej priorytety wychowawcze, potrzeby wynikające z uwarunkowań zewnętrznych oraz misji szkoły. Ponadto uczestnicy kursu mają możliwość poznania sposobów, metod i narzędzi ewaluacji. Zajęcia uwzględniają również nowe wymagania w ramach Programu „Zero tolerancji dla Przemocy w szkole.” Cele: zapoznanie się z podstawą prawną pracy wychowawczej szkoły; poznanie i sformułowanie poszczególnych etapów budowania programu wychowawczego; dobór zadań wychowawczych i analiza potrzeb szkoły oraz środowiska; poznanie sposobów i dobór...

więcej informacji

EDUKACJA MUZYCZNA – NOWATORSKIE POMYSŁY NA ZAJĘCIA Z DZIEĆMI WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

W kształtowaniu uczniów młodszych klas szkoły podstawowej dominują formy ekspresyjne (tworzenie, odtwarzanie głosem, ruchem i na instrumentach muzycznych), które są źródłem przeżycia estetycznego i przyczyniają się do rozwijania aktywności muzycznej dziecka, zaspokajają potrzeby działania oraz stymulują twórcze myślenie. Zagadnienia: wymagania podstawy programowej – przykładowe sposoby realizacji; wykorzystanie nietypowych przedmiotów w edukacji muzycznej; metody, ćwiczenia i twórcze pomysły na zajęcia muzyczne w edukacji wczesnoszkolnej Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY – PROJEKT WSPOMAGANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Projekt przeznaczony jest dla rad pedagogicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, które pragną dokonać ewaluacji swoich dotychczasowych działań wychowawczych, a także polepszyć współpracę z rodzicami i opiekunami uczniów. Celem projektu jest przekazanie wiedzy i umiejętności zarówno nauczycielom, jak i rodzicom w trakcie trzech spotkań. Spotkanie I Skuteczne przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole – warsztaty dla rady pedagogicznej: diagnoza indywidualnych stylów funkcjonowania z agresją; metody i techniki pracy z dzieckiem agresywnym; aspekty prawne w świetle odpowiedzialności nauczyciela za...

więcej informacji

EDUKACJA PLASTYCZNA – NOWATORSKIE POMYSŁY NA ZAJĘCIA Z DZIEĆMI WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Zapraszamy na warsztaty, w czasie, których każdy nauczyciel będzie miał okazję w praktyce zapoznać się z ciekawymi pomysłami, metodycznymi wskazówkami oraz szeroką gamą propozycji zajęć, które poszerzą warsztat pracy oraz stosowany repertuar zajęć. Zagadnienia: wymagania podstawy programowej z edukacji plastycznej w praktycznym wymiarze; metody pracy wykorzystywane w pracy z dziećmi 6 letnimi w zakresie edukacji plastycznej; repertuar ćwiczeń, zabaw oraz technik plastycznych w kontekście wymagań nowej podstawy programowej. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych  

więcej informacji

PRACA Z UCZNIEM Z RODZINY DYSFUNKCYJNEJ

Każdy nauczyciel pracując we współczesnej szkole boryka się z problemami wychowawczymi, które u swej podstawy mogą wynikać ze źródła patologii rodzinnych. W jaki sposób pomóc dziecku, które nie otrzymuje elementarnego wsparcia w swoim środowisku rodzinnym, jakim językiem mówić, aby dzieci maltretowane, zaniedbywane i pokrzywdzone rozumiały nasze intencje, chciały nam zaufać i rozmawiać z nami? Jak tworzyć system wsparcia dla ucznia agresywnego, czy można pracować z grupą w celu niesienia pomocy dzieciom agresywnym na tle patologii rodzinnych?...

więcej informacji

INTERNET W PRACY I W DOMU – MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA

Internet zrewolucjonizował komunikację między ludźmi. Pozwolił na szeroki dostęp do zasobów wiedzy, które są zawsze pod ręką. Korzystanie z Internetu pozwala na rozwój osobisty każdego z nas. Informacje i ciekawostki dostępne w sieci internetowej urozmaicą każdą lekcję w przedszkolu i szkole, jak również pozwolą wzbogacić prezentację multimedialną. Internet pozwoli znaleźć i kupić długo szukaną książkę, której nie ma w księgarni czy porozmawiać z niewidzianą od czasów szkolnych przyjaciółką mieszkającą na stałe za Oceanem. Pamiętajmy jednak, że...

więcej informacji

AUTOAGRESJA I NARKOTYKI – JAK ROZPOZNAĆ, JAK OCENIĆ?

Szkolenie poświęcone jest ocenie ryzyka uzależnień od środków psychostymulujących, rozpoznawaniu objawów zatrucia narkotykami i najczęstszymi lekami, a także autoagresji. Ponadto na szkoleniu zostaną zaprezentowane m.in. sposoby leczenia zatruć wyżej wymienionym substancjami oraz sposoby rozpoznawania sytuacji sprzyjających występowaniu samouszkodzeń ciała wśród dzieci i młodzieży. Kurs szczególnie adresujemy do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem szkolenia jest: zapoznanie z problemem samouszkodzeń u dzieci i młodzieży; zapoznanie ze sposobami rozpoznawania sytuacji sprzyjających występowaniu samouszkodzeń; ocena ryzyka popełnienia samobójstwa; zdiagnozowanie...

więcej informacji

ZESTAW MULTIMEDIALNY I TABLICA INTERAKTYWNA W NAUCZANIU

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie, które dostarczy wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w codziennej pracy nauczyciela wykorzystującego media służące tworzeniu prezentacji multimedialnych. Zagadnienia: nauka obsługi tablicy interaktywnej zapoznanie z oprogramowaniem do tworzenia lekcji na tablicy interaktywnej poszukiwanie treści multimedialnych w internecie tworzenie projektu edukacyjnego z wykorzystaniem elementów graficznych i multimedialnych. Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

więcej informacji

ANOREKSJA I BULIMIA – CHOROBY CIAŁA I DUSZY

Kurs przedstawia tematykę problemu zaburzeń odżywiania ze szczególnym uwzględnieniem anoreksji i bulimii. Ze względu na coraz częstsze występowanie anoreksji i bulimii wśród dzieci i młodzieży , nauczyciele powinni zaznajomić się ze sposobami reagowania na pojawiające się symptomy choroby. Celem szkolenia jest omówienie aspektu zaburzeń psychicznych w kontekście obserwowanych objawów somatycznych, wpływu czynników ryzyka na ich wystąpienie. Podczas kursu przedstawimy państwu, jaką determinantę w procesie zaistnienia powyższych chorób stanowią relacje rodzinne. Uczulimy także na sposoby rozpoznawanie...

więcej informacji