Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki

PRACA Z UCZNIEM Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

Przyczyny oraz rodzaje trudności w nauce jakie występują u wielu uczniów, często budzą niechęć do nauki, a czasem nawet bezradność ze strony ich rodziców i nauczycieli. Zapraszamy na szkolenie przygotowane dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zapoznać się z metodami, które wspomogą proces wspomagania dzieci i młodzieży z problemami nauce. Zagadnienia: podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole; charakterystyka trudności – sposoby ich identyfikacji; zaprezentowanie metod i form pracy z...

więcej informacji

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH DZIECI – WSPOMAGANIE ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO ORAZ KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Kurs ma na celu nabywanie przez rodziców i nauczycieli umiejętności towarzyszenia dziecku w jego rozwoju psychoseksualnym, rozumienia konieczności współpracy rodziny ze  szkołą w dziedzinie wychowania seksualnego. SESKSUALNOŚĆ DZIECKA – Moduł I Zagadnienia: specyfika rozwoju seksualnego dziecka w wieku wczesnoszkolnym; zachowania seksualne, zabawy seksualne, zainteresowania własnym ciałem, zainteresowania płcią przeciwną, rysunki o tematyce seksualnej itp.; onanizm dziecięcy ; tożsamość i identyfikacja płciowa; Cele szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy na temat prawidłowości rozwoju psychoseksualnego dziecka oraz zasad wychowania seksualnego; nabywanie...

więcej informacji

TWÓRCZOŚĆ – RADOŚĆ – ROZWÓJ – JAK STYMULOWAĆ MYŚLENIE TWÓRCZE I KREATYWNE?

„(…) Rozwój autentycznej osobowości dziecka może nastąpić tylko wówczas, gdy każde znajdzie warunki do swobodnej ekspresji w różnych dziedzinach swego życia i twórczości.” Celestyn Freinet Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowoczesnymi technikami i metodami stosowanymi w celu rozwijania zdolności twórczych dzieci, a także otrzymają przykłady zabaw, które mogą wykorzystać na wszystkich typach zajęć. Zagadnienia: przedstawienie strategii nauczania usprawniających myślenie; zapoznanie z poglądami na temat warunków, które wspomagają lub blokują rozwój twórczości; przedstawienie znaczenia zabawy dla rozwoju zdolności...

więcej informacji

WSO – WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Warsztaty dla wszystkich nauczycieli, zwłaszcza dyrektorów i liderów WDN. Nauczycielom każdej szkoły zależy na tym, aby WSO w ich placówce był jasny, klarowny, wspierał rozwój ucznia i umożliwiał zastosowanie jednakowych kryteriów. Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom na opracowanie takiego systemu oceniania, który da szansę każdemu uczniowi osiągnięcia postępu w nauce w zależności od jego możliwości, talentu, zaangażowania i zainteresowań. Zagadnienia: zmiany WSO według wymagań nowej podstawy programowej; poznanie różnych rodzajów ewaluacji i technik zbierania informacji zwrotnej;...

więcej informacji

UCZYĆ CIEKAWIEJ, CZYLI JAK WYKORZYSTYWAĆ NA NOWO METODY AKTYWIZUJĄCE NA ZAJĘCIACH

Najważniejszym podmiotem w procesie nauczania jest uczeń ze swoimi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. Jak uczyć, aby nauczanie wspierało wszechstronny rozwój ucznia? W jaki sposób planować zajęcia, aby nie uczyć, lecz stwarzać warunki do aktywnego uczenia się? Bogaty wachlarz metod aktywizujących stwarza duże możliwości ciekawego planowania procesu dydaktycznego. Głównym celem szkolenia jest wskazanie nauczycielowi możliwości wykorzystania i właściwego planowania aktywizujących metod nauczania w sposób zapewniający realizację celów kształcenia. Zagadnienia: rola metod aktywizujących w realizacji celów kształcenia; poznanie warunków...

więcej informacji

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE – JAK WYKORZYSTYWAĆ JEGO ELEMENTY W PODNOSZENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Uczestnicy poznają ideę oceniania kształtującego i dwa jej podstawowe elementy, czyli planowanie celów lekcji i kryteriów sukcesu oraz rolę informacji zwrotnej w procesie uczenia się uczniów. Uczestnicy będą przygotowani do wprowadzania elementów oceniania kształtującego w swojej pracy w szkole. Dyrektor szkoły otrzymuje od edukatora informację zwrotną na temat szkolenia, a miesiąc po szkoleniu konsultant naszej placówki kontaktuje się z dyrektorem szkoły, prosząc o jego opinię na temat przydatności szkolenia. Zagadnienia: pomóc nauczycielom w analizowaniu stosowanych...

więcej informacji

WARSZTAT OKOLICZNOŚCIOWE KARTKI I OZDOBNE OPAKOWANIA

Oryginalne projekty wycinanek z papieru świetnie nadają się do ozdabiania albumów, jako okolicznościowe dekoracje sal oraz prezentów. Ręcznie wykonane kartki świąteczne i okolicznościowe mogą być sprzedawane w ramach akcji charytatywnych. To również świetny pretekst do współpracy z rodzicami. Zagadnienia: przygotowywanie kartek; przygotowanie kartek trójwymiarowych; przygotowywanie opakowań na prezenty okolicznościowe; zastosowanie różnych technik plastycznych orgiami, kirigami, quillingu, Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

JAK DIAGNOZOWAĆ UCZNIÓW SZEŚCIOLETNICH W KLASIE W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH – ĆWICZENIA, TECHNIKI I METODY

Głównym celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju. By można określić postęp w rozwoju ucznia, należy koniecznie na początku klasy pierwszej dokonać jego wstępnej diagnozy, potem systematycznie oceniać jego osiągnięcia, by móc dokonać oceny kompetencji na koniec roku szkolnego. Obserwacja i badanie postępów ucznia pozwalają na wczesne wykrywanie i redukowanie zaburzeń oraz rozwój zdolności uczniów. Opracowanie właściwych sposobów diagnozowania jest więc sprawą kluczową w procesie nauczania. Zagadnienia: przedstawienie wymagań nauczania w świetle...

więcej informacji

DIAGNOZA EMOCJI I ZACHOWAŃ DZIECKA

Szkolenie przewiduje wyposażenie uczestników w usystematyzowaną i skonkretyzowaną wiedzę dotyczącą rozwoju emocjonalnego, a także metod diagnozowania zachowań dzieci. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zbiór materiałów, które pozwolą mu na wzbogacenie warsztatu pracy. Zagadnienia: nabycie umiejętności wykorzystywania repertuaru narzędzi pedagogicznych w celu prawidłowej diagnozy; zobrazowanie cech rozwoju emocjonalno-społecznego charakterystycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym; nabycie wiedzy na temat stanów emocjonalnych dziecka; zapoznanie z repertuarem gier, ćwiczeń oraz zabaw przydatnych do obserwacji dziecka; pogłębienie wiedzy i umiejętności rozwijania kompetencji...

więcej informacji