JAK ZBUDOWAĆ W SZKOLE SYSTEM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ – WARSZTAT DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Zagadnienia:

  • strategie działania szkoły w oparciu o standardy i wymagania – nowy nadzór pedagogiczny;
  • wypracowanie własnych wskaźników i kryteriów w odniesieniu do tych wymagań, koniecznym zadaniem szkoły w celu zaplanowania działań nauczyciela i ucznia. Zorganizowanie tej współpracy w szkole;
  • planowanie pracy przez nauczycieli w oparciu o nowe wymagania , w tym wymagania egzaminacyjne i nową podstawę programową;
  • ewaluacja pracy nauczyciela jako odniesienie się do planowania pracy szkoły oraz sprawdzenie efektywności i prawidłowości celów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela;
  • organizacja ewaluacji pracy szkoły, wybór zagadnień dziedzin, odniesienie się do celów działania szkoły, specyfiki jej pracy.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia dla grup zbieranych: 50 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.