Nasza oferta


PRACA Z UCZNIEM Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

Przyczyny oraz rodzaje trudności w nauce jakie występują u wielu uczniów, często budzą niechęć do nauki, a czasem nawet bezradność ze strony ich rodziców i nauczycieli. Zapraszamy na szkolenie przygotowane dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zapoznać się z metodami, które wspomogą proces wspomagania dzieci i młodzieży z problemami nauce.

Zagadnienia:

  • podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole;
  • charakterystyka trudności – sposoby ich identyfikacji;
  • zaprezentowanie metod i form pracy z dzieckiem dyslektycznym;
  • formy i metody pracy z uczniem wykazującym trudności w nauce spowodowane obniżonym poziomem uzdolnień intelektualnych, deficytami rozwojowym, brakami w wiadomościach szkolnych czy też chorobą;
  • edukacja ucznia mającego trudności w nauce – konstruowanie projektu prac.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych.