Nasza oferta


Procesy zachodzące w szkole lub placówce

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE

Kiedy dziecko rozpoczyna naukę w szkole największy wpływ na jego sukcesy i ewentualne trudności ma gotowość emocjonalna i umysłowa, jaką osiągnęło w dotychczasowym rozwoju. Każdy nauczyciel szkoły podstawowej oraz przedszkola biorący udział w tym szkoleniu ma okazję pogłębić swoją wiedzę, umiejętności oraz wzbogacić warsztat pracy o nowe narzędzia diagnostyczne, a tym samym w pełni dostosować metody pracy do indywidualnych potrzeb dzieci. Zagadnienia: zapoznanie z warunkami i zasadami prawidłowego diagnozowania gotowości szkolnej dzieci; pogłębienie umiejętności tworzenia oraz wykorzystywania...

więcej informacji

JAK BRONIĆ SIĘ PRZED MOBBINGIEM W PRACY, W GRUPIE?

Mobbing to celowe, systematyczne, powtarzające się przez dłuższy czas, zachowania naruszające godność osobistą człowieka. Zapraszamy na warsztat, na którym uzyskacie Państwo odpowiedź na pytanie jak praktycznie rozpoznać mobbing, zwalczać jego skutki oraz jak zapobiegać zjawisku mobbingu. Zagadnienia: wyjaśnienie problematyki mobbingu; nauka umiejętności rozpoznawania zjawiska mobbingu; przedstawienie sposobów przeciwdziałania mobbingowi; zapoznanie ze sposobami zapobiegania mobbingu; nabycie umiejętności obrony przed mobberem.  Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

PLANY WYNIKOWE – PLANOWANIE NAUCZANIA

Zajęcia uczą planowania -długo, -średnio i krótkoterminowego. Uczą praktycznego tworzenia planu wynikowego z własnego przedmiotu oraz sprawdzania efektywności założonych przez siebie celów. Ukazują sens planowania, a nie tylko jego aspekt dokumentacyjny. Zagadnienia: zapoznanie się z rodzajami planów nauczania; nabycie umiejętności planowania pracy pedagogicznej; poznanie zasad konstruowania planów wynikowych; zapoznanie się z gradacją wymagań programowych i świadome jej planowanie; plany wynikowe w świetle edukacyjnej wartości dodanej.   Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

ROZPOZNAWANIE I KOREKCJA WAD WYMOWY U DZIECI W CODZIENNEJ PRACY NAUCZYCIELA

Szkolenie pomaga wychowawcom w zrozumieniu istoty, objawów oraz przyczyn powstawania wad wymowy. Pomaga jednocześnie zdiagnozować zaburzenia artykulacyjne, podając jednocześnie praktyczne wskazówki, co do zabaw i ćwiczenia usprawniających narządy artykulacyjne oraz funkcję słuchową dzieci. Zajęcia mają na celu wyjaśnić państwu pojęcie „wada wymowy”, zapoznawać z istotą i objawami różnych postaci wad wymowy. Wskazać sposoby badania mowy dziecka przez nauczyciela w oparciu o przykładowe kwestionariusze. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną ćwiczenia usprawniających narządy  artykulacyjne oraz wspomagających rozwój mowy...

więcej informacji

JAK DOSTOSOWYWAĆ WYMAGANIA EDUKACYJNE DO INDYWIDULANYCH POTRZEB UCZNIA W KONTEKŚCIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z ogólnymi przepisami dotyczącymi wymagań edukacyjnych, a także umożliwi nauczycielom nabycie praktycznych umiejętności dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia. Zagadnienia: przepisy ogólne- wyjaśnienie podstawowych pojęć z rozporządzenia; proces diagnostyczny ucznia w poradni psychologiczno – pedagogicznej; rozwój psychoruchowy dziecka; kryteria diagnostyczne dzieci ze specjalnymi potrzebami diagnostycznymi; standardy dostosowania wymagań edukacyjnych; współpraca nauczyciel-rodzic. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

Szkolenie jest spójnym i przejrzystym zbiorem informacji teoretycznych i praktycznych dotyczących problematyki zdolności, talentów i twórczości. Zagadnienia: nabycie umiejętności oceny możliwości dziecka pod względem jego uzdolnień; poznanie rodzajów zdolności i sposobów ich stymulowania; zapoznanie się z metodami inspirowania i pobudzania dziecka zdolnego; ukazanie istotnych elementów procesu edukacyjnego dziecka zdolnego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych trudności. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

WPROWADZENIE DZIECKA W ŚWIAT PISMA LUB ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA WEDŁUG KONCEPCJI DR IRENY MAJCHRZAK

Każdy nauczyciel stara się w swoich poszukiwaniach uwzględnić indywidualne potrzeby uczniów. Dlatego też trudno wybrać i stosować stale te same metody pracy. Kolejny raz proponujemy abyście Państwo poszerzyli repertuar technik i narzędzi, jakie wykorzystujecie na zajęciach. Zapraszamy na kolejny warsztat, którego temat jest odpowiedzią na pytanie: „czy można zrezygnować z tworzenia sojuszu metod w pracy z dziećmi?” Zagadnienia: zapoznanie z teoretycznymi założeniami metody nauki czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak; praktyczny udział w formach poszczególnych etapów...

więcej informacji

PRZYGOTOWANIE I NAUKA PISANIA W SZKOLE

Przygotowanie dzieci do nauki pisania wcale nie musi być nudne i polegać na kreśleniu „szlaczków”. Warsztaty pokażą jak ćwiczyć płynność i precyzję ruchów ręki, usprawniać koordynację słuchowo – ruchowo – wzrokową niezbędną przy pisaniu w formie atrakcyjnej dla dziecka. Zagadnienia: poznanie różnych sposobów stymulowania percepcji słuchowej, wzrokowej i rozwoju motorycznego, niezbędnych do podjęcia nauki pisania, w tym obserwacja zajęć z dziećmi lub czynny udział samych zainteresowanych w zajęciach według zasad obowiązujących w Metodzie Dobrego Startu; wykorzystanie...

więcej informacji

WYKORZYSTANIE SWOBODNEGO TEKSTU DO ROZWIJANIA JĘZYKA PISANEGO UCZNIÓW KLAS I-III – TECHNIKI FREINETA

Jednym z celów I etapu edukacji jest kształcenie umiejętności komunikatywnego posługiwania się w mowie i piśmie językiem ojczystym. Zatem zadaniem nauczyciela jest stwarzanie warunków i sytuacji dydaktycznych, które sprzyjać będą rozwijaniu sprawności językowych uczniów, w sposób naturalny, wynikający z potrzeb życiowych, i ich indywidualnych możliwości. Szkolenie poświęcone jest swobodnemu tekstowi, a także planowaniu różnorodnych ćwiczeń rozwijających umiejętności uczniów w zakresie wypowiedzi pisemnych. Zagadnienia: uświadomienie różnic między swobodnym tekstem i wypracowaniem; istota i zasady wprowadzania swobodnego tekstu...

więcej informacji

ROZWIJANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH WG METODY E. GRUSZCZYK- KOLCZYŃSKIEJ

Niepowodzenia uczniów w uczeniu się matematyki są problemem, z którym borykają się zarówno rodzice, pedagodzy jak i sami uczniowie. Badacze analizujący przyczyny powstawania niepowodzeń wymieniają najczęściej trzy grupy czynników determinujących pracę szkolną ucznia: czynniki biopsychiczne, pedagogiczne, społeczno- ekonomiczne. Wielu z nich wskazuje czynniki związane z warunkami pracy dydaktycznej, działalnością nauczyciela i pracą ucznia jako dominujące. Inni uważają, że czynniki te z reguły działają kompleksowo. Powszechnie jednak uważa się, że źródeł niepowodzeń należy szukać w niższej...

więcej informacji