ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA

Rada pedagogiczna jest to – w rozumieniu ustawy o systemie oświaty – zespół nauczycieli, który działa w określonym miejscu: szkole, przedszkolu, domu dziecka itd., i na określonych warunkach. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 40 ust. 1 mówi o radzie: „(…) jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. (…)” Nie umniejszając wartości żadnemu z organów szkoły, należy przyznać, że ma ona do spełnienia zadania najważniejsze. W czasie warsztatu uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoje kompetencje oraz wiedzę w zakresie wymaganym od członków rad pedagogicznych.

Zagadnienia:

  • podstawa prawna funkcjonowania rady pedagogicznej w szkole;
  • kompetencje rady pedagogicznej wynikające z ustawy o systemie oświaty:
  • – stanowiące,
  • – opiniujące,
  • – przejęte z kompetencji rady szkoły, w przypadku jej braku,
  • inne zadania rady pedagogicznej wynikające z aktów wykonawczych do ustawy
  • o systemie oświaty i karty nauczyciela oraz dotyczące współpracy z radą rodziców;
  • regulamin rady pedagogicznej – ustalenie procedur związanych z pracą rady;
  • dokumentowanie pracy rady pedagogicznej;
  • statut szkoły i zespołu szkół, w świetle przygotowywania jego projektu przez radę pedagogiczną.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.