ZGODNOŚĆ ORGANIZACJI NAUCZANIA W PRZEDSZKOLU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA

Zagadnienia:

  • zmiany w prawie oświatowym i ich wpływ na organizację pracy placówki;
  • ramowe plany nauczania – planowanie zgodne z wymaganiami nowych przepisów;
  • jak sprawować nadzór nad realizacją wymaganej liczby godzin zajęć;
  • jak usprawnić ewaluację wewnętrzną w placówce w celu monitorowania realizacji podstawy programowej i programów nauczania.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia dla grup zbieranych: 190 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.