Nasza oferta


Zmiany prawo oświatowe 2020

7 stycznia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 17 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/17

 

15 stycznia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 66 rozporządzenie MS z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego - wchodzi w życie 16 stycznia 2020 r. , http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2020/66/1

 

17 stycznia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 82 rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - wchodzi w życie 1 września 2020 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2020/82/1

 

30 stycznia 2020 r. opublikowano w M. P. – poz. 106 obwieszczenie MEN z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy http://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/106

 

10 lutego 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 207 rozporządzenie MZ z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia- wchodzi w życie 25 lutego 2020 r. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/207

 

19 lutego 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 269 rozporządzenie MEN z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej  - wchodzi w życie 5 marca 2020 r. – dotyczy szkół nieprzekształconych. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/269

 

20 lutego 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 278 ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 - weszła w życie z 21 lutego 2020 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r. - oświaty dotyczą artykuły 1-5 ustawy, częściowo art. 10, - w art. 54 zapisano zmianę art. 110 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17), http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/278

 

2 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 337 rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy - wchodzi w życie 17 marca  2020 r. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/337

 

7 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 374 ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - weszła w życie z 8 marca 2020 r. zmienia ustawę – Prawo oświatowe – poprzez art. 28 dodaje się w u-PO art. 30b i art. 30c: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374

 

10 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 385 rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie  konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez ministra  - wchodzi w życie 26 marca 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/385

 

11 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 410 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie 11 marca 2020 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

 

16 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 453 rozporządzenie MKiDN z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2020 r. - wejdzie w życie z 1 kwietnia 2020 r. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/453

 

19 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 479 rozporządzenie MEN z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. - wchodzi w życie z 1 kwietnia 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000047901.pdf

 

20 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 492 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie 20 marca 2020 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/492

 

20 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 493 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie 25 marca 2020 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/493

 

25 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 530 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie 25 marca 2020 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/530

 

27 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 538 rozporządzenie MKiDN z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego - wchodzi w życie z 28 marca 2020 r. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/538

 

31 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 564 rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie z 31 marca 2020 r. z mocą od dnia 1 marca 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056401.pdf

 

1 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 571 ustawę budżetową na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. - weszła w życie 2 kwietnia 2020 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r. - art. 9 ust. 2 dotyczy kwot bazowych dla nauczycieli http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/571

 

3 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 595 rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie z 6 kwietnia 2020 r. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/595

 

7 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 610 rozporządzenie MON z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia - wejdzie w życie z 22 kwietnia 2020 r. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/610

 

9 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 635 rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego - wchodzi w życie z 1 września 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000063501.pdf

 

9 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 642 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie 9 kwietnia 2020 r. (w większości): http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642

 

10 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 657 rozporządzenie MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie z 10 kwietnia 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/657

 

17 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 695 Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – weszła w życie (w większości) 18 kwietnia 2020 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695

 

20 kwietnia 2020 r. opublikowano w M. P. – poz. 373 uchwałę SENATU RP z dnia 16 kwietnia 2020 r. wzywająca Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020 http://monitorpolski.gov.pl/M2020000037301.pdf

 

24 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 742 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie 24 kwietnia 2020 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/742

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780

 

29 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 781 rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie z 29 kwietnia i częściowo 4 maja 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 792) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/792

 

4 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 759 rozporządzenie MEN z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli - wchodzi w życie z 19 maja 2020 r. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/795

 

7 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 813 rozporządzenie MKiDN z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych - weszło w życie z 8 maja 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000081301.pdf

 

15 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 871 rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wchodzi w życie z 18 maja 2020 r. z wyjątkami http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/871

 

15 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 872 rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wchodzi w życie z 18 maja 2020 r. z wyjątkami http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/872

 

20 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 891 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie 20 maja 2020 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/891

 

22 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 910 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 maja 2020 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe. http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000091001.pdf

 

25 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 923 rozporządzenie MEN z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie z 26 maja 2020 r. http://monitorpolski.gov.pl/D2020000092301.pdf

 

29 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 960 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2020/2021 – weszło w życie 30 maja 2020 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/960

 

2 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 977 rozporządzenie MON z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego - wchodzi w życie z 3 czerwca 2020 r. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/977

 

3 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 983 obwieszczenie MEN z dnia 28 maja 2020 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/983

 

3 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 990 rozporządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie z 4 czerwca 2020 r. z wyjątkami. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/990

 

5 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1004 rozporządzenie MEN z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie z 6 czerwca 2020 r. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1004

 

8 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1008 rozporządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół  - wchodzi w życie z 9 czerwca 2020 r. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1008

 

10 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar – wchodzi w życie 13 czerwca 2020 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1024

 

12 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1036 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – wchodzi w życie 13 czerwca 2020 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1036

 

19 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1060 rozporządzenie MRiRW z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół - wchodzi w życie z 20 czerwca 2020 r. z mocą od dnia 12 marca 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1060

 

22 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1070 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnychhttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1070

 

26 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1110 rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wchodzi w życie z 29 czerwca 2020 r. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1110

 

26 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1111 rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wchodzi w życie z 29 czerwca 2020 r. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1111

 

29 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1137 rozporządzenie RM z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - weszło w życie z 30 czerwca 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1137

 

30 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1154 rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - wchodzi w życie z 1 września 2020 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie 15 lipca 2020 r. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1154

 

1 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1166 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1166

 

10 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1223 rozporządzenie MKiDN z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych - wchodzi w życie z 1 września 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1223

 

10 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1227 rozporządzenie RM z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 - weszło w życie z 25 lipca 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1227

 

16 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1248 rozporządzenie MEN z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia - wchodzi w życie z 1 września 2020 r. - wchodzi w życie z 1 września 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1248

 

22 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1280 obwieszczenie MEN z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1280

 

23 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1283 obwieszczenie MEN z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1283

 

24 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1289 obwieszczenie MEN z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1289

 

27 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1302 obwieszczenie MEN z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe. http://monitorpolski.gov.pl/D2020000130201.pdf

 

27 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1303 obwieszczenie MEN z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1303

 

28 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1306 rozporządzenie MEN z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy - wchodzi w życie z 12 sierpnia 2020 r. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1306

 

28 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1309 obwieszczenie MEN z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1309

 

31 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1327 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/132731 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1327 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty. http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1327

 

30 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1320 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1320

 

3 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1334 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. http://monitorpolski.gov.pl/D2020000133401.pdf

 

10 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1361 obwieszczenie MEN z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie  szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1361

 

12 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1378 Ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie (w większości) 13 listopada 2020 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1378

 

13 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1385 rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania – wchodzi w życie 14 sierpnia 2020 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1385

 

13 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1386 rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – wchodzi w życie 14 sierpnia 2020 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1386

 

13 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1388 rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – wchodzi w życie 14 sierpnia 2020 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1388

 

13 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1389 rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie 1 września 2020 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1389

 

14 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1390 rozporządzenie MON z dnia 7 sierpnia 2020 r.w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego – wchodzi w życie 29 sierpnia 2020 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1390

 

14 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1394 rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie 1 września 2020 r. z wyjątkiem: 1) § 1 pkt 12 i pkt 15 w zakresie § 13b ust. 4, które weszły w życie z dniem 15.08.2020 r.; 2) § 1 pkt 7 lit. c w zakresie § 10 ust. 13, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1394

 

25 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1449 obwieszczenie MEN z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1449

 

26 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1453 obwieszczenie MEN z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy, https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1453

 

26 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1455 obwieszczenie MEN z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli, https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1455

 

26 sierpnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1459 rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie 1 września 2020 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1459

 

3 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1520 obwieszczenie MEN z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie  rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1520

 

4 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1531 obwieszczenie MEN z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej, https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1531

 

7 września r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1537 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – wchodzi w życie 8 września 2020 r., (zmiana przepisu z 2017 r.) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1537

 

7 września r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1538 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – wchodzi w życie 8 września 2020 r., (zmiana przepisu z 2014 r.) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1538
 

7 września r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1539 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie 8 września 2020 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1539

 

8 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1551 obwieszczenie MEN z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego, https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1551

 

8 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1552 obwieszczenie MEN z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1552

 

16 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1591 obwieszczenie MEN z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej, https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1591

 

17 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1604 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1604

 

24 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1642 rozporządzenie MKiDN z dnia 22 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych – wchodzi w życie 25 września 2020 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1642

 

2 października r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1697 rozporządzenie MEN z dnia 30 września 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1697

 

8 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1739 rozporządzenie MS z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych –  ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1739

 

9 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1758 rozporządzenie RM z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - wchodzi w życie z dniem 10 października 2020 r., z wyjątkiem: 1) § 28 ust. 9 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 17 października 2020 r.; 2) § 15, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1758

 

16 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1830 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie 16 października 2020 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1830

 

16 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1829 rozporządzenie RM z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - wchodzi w życie z dniem 17 października 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 6 lit. c tiret drugie, który wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1829

 

21 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1859 rozporządzenie MEiN z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –  - weszło w życie z dniem 21 października 2020 r., dla szkół ze szkoleniem sportowym https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1859

 

22 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1865 rozporządzenie RM z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego –  weszło w życie z dniem 22 października 2020 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1865

 

23 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1870 rozporządzenie MEiN z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –  - wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1870

 

23 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1871 rozporządzenie RM z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - weszło w życie z dniem 24 października 2020 r., z wyjątkiem: 1) § 1 pkt 2 lit. c, d i f oraz pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 26 października 2020 r.; 2) § 1 pkt 2 lit. e, który wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2020 r https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1871

 

26 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1883 rozporządzenie RM z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024–„Aktywna tablica” –  weszło w życie z dniem 27 października 2020 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1883

 

27 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1885 rozporządzenie MRiRW z dnia 22 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół –  (owoce, warzywa i mleko) - wchodzi w życie z dniem 28 października 2020 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1885

 

5 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1960 rozporządzenie MEiN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –  - wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1960

 

6 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. poz. 1972 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2020 r. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000197201.pdf

 

9 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1979 rozporządzenie MEiN z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą –  - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1979

 

17 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2029 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2029

 

19 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. poz. 2047 rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000204701.pdf

 

19 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. poz. 2048 rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000204801.pdf

 

20 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2057 rozporządzenie MEiN z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2020 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2057

 

25 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2082 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego, https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2082

 

25 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2087 rozporządzenie MEiN z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2087

 

27 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2111 rozporządzenie MEiN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 30 listopada 2020 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2111

 

2 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2138 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2138

 

2 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2143 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2143

 

7 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2170 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowe, https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2170

 

7 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2181 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2181

 

7 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2182 rozporządzenie MEiN z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą – wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2020 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2182

 

9 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2198 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2198

 

9 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2200 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2200

 

21 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2314 rozporządzenie MEiN z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19 – wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2020 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2314

 

22 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2332 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół – weszło w życie 23 grudnia 2020 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2332

 

22 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2334 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2334

 

28 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2366 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów – wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2366

 

28 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2382 rozporządzenie MEiN z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19 – weszło w życie (poza wyjątkami) z dniem 1 stycznia 2021 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2382

 

29 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2384 rozporządzenie MEiN z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2384

 

29 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2400 ustawę z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., Zmienia ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, Oświaty dotyczą art. 1 – 4 i art. 89 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/240