Nasza oferta


Zmiany Prawo Oświatowe 2023

2 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 3 rozporządzenie MEiN z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego – weszło w życie z dniem 2 stycznia 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/3

 

13 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 103 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/103/D2023000010301.pdf

 

13 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 107 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – weszło w życie z dniem 14 stycznia 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/107/D2023000010701.pdf

 

13 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 108 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce – weszło w życie z dniem 14 stycznia 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/108/D2023000010801.pdf

 

19 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 147 obwieszczenie MKiDN z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/147

 

26 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 183 rozporządzenie MEiN z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/183

 

27 stycznia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 185 ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw - weszła w życie z dniem 28 stycznia 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000018501.pdf

 

1 lutego 2023 r. opublikowano w M.P. – poz. 145 obwieszczenie MEiN z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. https://dziennikustaw.gov.pl/MP/2023/145

 

7 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 243 rozporządzenie MEiN z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 – wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/243

 

10 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 277 rozporządzenie MEiN z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół  – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2–4 i 7, które wchodzą w życie 11 lutego 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/277

 

14 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 286 rozporządzenie MKiDN z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej  – wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/286

 

17 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 312 rozporządzenie MEiN z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – wchodzi w życie z dniem 4 marca 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/312

 

17 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 314 rozporządzenie MEiN z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia  – wchodzi w życie z dniem 4 marca 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/314

 

24 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 352 rozporządzenie MEiN z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  – wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2022 r., z wyjątkiem załącznika, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/352

 

28 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 365 rozporządzenie MEiN z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/365

 

28 lutego 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 366 rozporządzenie MEiN z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego – wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/366
 

9 marca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 441 rozporządzenie RM z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” – wchodzi w życie z dniem 24 marca 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/441

 

21 marca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 526 rozporządzenie MEiN z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego  – wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 i 6, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/526

 

21 marca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 531 obwieszczenie MKDiN z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKDiN w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/531

 

24 marca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 555 obwieszczenie MKDiN z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKDiN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/555

 

24 marca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 560 rozporządzenie MKDiN z dnia 16 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  – wchodzi w życie z dniem 25 marca 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/560

 

27 marca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 577 rozporządzenie MEiN z dnia 24 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji  – wchodzi w życie z dniem 28 marca 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/577

 

28 marca 2023 r. opublikowano w M. P. – poz. 293 zarządzenie nr 5 Prezesa RM z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wchodzi w życie z dniem 29 marca 2023 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/293

 

31 marca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 613 rozporządzenie MKDiN z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2023 r. – weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/613

4 kwietnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 639 rozporządzenie MEiN z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego – weszło w życie z dniem 5 kwietnia 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/639

 

4 kwietnia 2023 r.  opublikowano w Dz. U. – poz. 641 ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2023 r. – w art. 2 zawiera zmianę Karty Nauczyciela – dodaje nowe art. 67f i art. 67g, art. 68a i art. 68b. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/641

 

5 kwietnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 651 rozporządzenie MEiN z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty – weszło w życie z dniem 6 kwietnia 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/651

 

13 kwietnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 694 rozporządzenie MKDiN z dnia 21 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego – wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/694

 

14 kwietnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 705 rozporządzenie MRiPS z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych – wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/705

 

25 kwietnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 775 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/775

 

9 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 879 rozporządzenie MRiPS z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej – wchodzi w życie z dniem 18 maja 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/879

 

12 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 900 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/900

 

12 maja 2023 r. 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 910 rozporządzenie MEiN z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – weszło w życie z dniem 15 maja 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/910

 

15 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 918 rozporządzenie MEiN z dnia 12 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji – weszło w życie z dniem 16 maja 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/918

 

18 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 950 rozporządzenie MEiN z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. – wchodzi w życie z dniem 19 maja 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/950

 

23 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 984 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/984

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/998

 

25 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1002 rozporządzenie RM z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1002

 

25 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1006 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1006

 

25 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1011 rozporządzenie MKiDN z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1011

 

25 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1012 rozporządzenie MKiDN z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. z wyjątkiem przepisów § 7 ust. 2–4, § 9 ust. 2 i § 10 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 9 czerwca 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1012

 

30 maja 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1031 rozporządzenie RM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024 – weszło w życie z dniem 31 maja 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1031

 

1 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1046 rozporządzenie RM z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 – wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1046

 

5 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1062 rozporządzenie MEiN z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – weszło w życie z dniem 6 czerwca 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1062

 

12 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1088 ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw – art. 12 zm. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – organizacja nauki w Polsce w r.szk. 2023/2024 – art. 12 wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1088

 

13 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1102 rozporządzenie RM z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1102

 

16 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1120 rozporządzenie MEiN z dnia 7 czerwca 2023 r.  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000112001.pdf

 

16 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1119 rozporządzenie MEiN z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego - wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000111901.pdf

 

26 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1190 obwieszczenie MEiN z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1190

 

27 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1211 obwieszczenie MEiN z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1211

 

29  czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1234 ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel – wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2023 r. z wyjątkami – zmienia: art. 24 - ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 25 -  ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 40 - ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, art. 61-67. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1234

 

3 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1258 obwieszczenie MEiN z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1258

 

7 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1289 obwieszczenie MEiN z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1289

 

7 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1295 obwieszczenie MEiN z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1295

 

7 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1304 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1304

 

7 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1305 rozporządzenie MON z dnia 5 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2023 – wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1305

 

13 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1333 rozporządzenie MKiDN z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych – wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1333

 

14 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1348 rozporządzenie RM z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – wchodzi w życie 1 września 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1348

 

18 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1362 rozporządzenie MKiDN z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2023 r. – wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1362

 

18 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1367 rozporządzenie MEiN z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1367

 

18 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1369 ustawę z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2023 r., z wyjątkiem art. 29, który wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2023 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1369

 

18 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1370 rozporządzenie MEiN z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1370

 

24 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1400 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1400

 

31 lipca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1465 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1465

 

3 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1505 obwieszczenie MRiPS z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MPiPS w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1505

 

7 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1534 rozporządzenie MC z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organowi prowadzącemu szkołę – wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1534

 

10 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1586 ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw – w art. 2 zmiana Karty Nauczyciela – dodano art. 92a–92h Karty Nauczyciela - weszło w życie z dniem 11 sierpnia 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1586

 

17 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1633 rozporządzenie MEiN z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1633

 

18 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1643 rozporządzenie RM z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”– weszło w życie z dniem 19 sierpnia 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1643

 

22 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1672 Ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1672

 

28 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1710 rozporządzenie MEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1710

 

28 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1718 ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw – zmieniająca m. in.: ustawę o sporcie, ustawę o systemie informacji oświatowej, ustawę – Prawo oświatowe – w przypadku wymienionych ustaw zmienianych wchodzi w życie 1 września 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1718

 

31 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1750 rozporządzenie RM z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024 – weszło w życie 1 września 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1750

 

31 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1754 rozporządzenie MKiDN z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – weszło w życie z dniem 1 września 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1754

 

31 sierpnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1755 rozporządzenie MEiN z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – weszło w życie z dniem 1 września 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1755

 

5 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1798 obwieszczenie MEiN z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1798

 

6 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1801 rozporządzenie MEiN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych – wchodzi w życie z dniem 7 września 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1801

 

8 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1837 rozporządzenie MC z dnia 6 września 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu składania wniosków o przyznanie jednorazowych świadczeń dla nauczycieli w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych oraz obsługi wniosków w systemie teleinformatycznym – wchodzi w życie z dniem 9 września 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1837

 

8 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1838 rozporządzenie MC z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem – weszło w życie z dniem 9 września 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1838

8 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1839 rozporządzenie MC z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem – weszło w życie z dniem 9 września 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1839

 

15 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1885 obwieszczenie MEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1885

 

15 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1886 obwieszczenie MKiDN z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1886

 

19 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1924 obwieszczenie MEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1924

 

22 września 2023 r. opublikowano w M. P. – poz. 1028 obwieszczenie MEiN z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia MEN w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/1028

 

25 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1994 obwieszczenie MEiN z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1994

 

26 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2003 rozporządzenie MEiN z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2003

 

26 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2005 ustawę z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – weszło w życie z dniem 27 września 2023 r. z wyjątkami. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2005

 

28 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2041 rozporządzenie MKiDN z dnia 26 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – weszło w życie z dniem 27 września 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2041

 

28 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2054 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe – wchodzi w życie z dniem 29 września 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2054

 

28 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2054 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe – weszło w życie z dniem 29 września 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2054

 

29 września 2023 r. opublikowano w M. P. – poz. 1055 obwieszczenie MEiN z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji i Nauki lub przez niego nadzorowanych. https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/1055

 

29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2058 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2058

 

29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2059 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2059

 

29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2061 obwieszczenie MEiN z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2061

 

29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2063 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2063

 

29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2066 rozporządzenie MEiN z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2066

 

29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2067 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2067

29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2068 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2068

 

29 września 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2071 rozporządzenie MEiN z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych – weszło w życie z dniem 30 września 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2071

 

2 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2094 obwieszczenie MEiN z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEiN w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2094

 

2 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2102 rozporządzenie MEiN z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – wchodzi w życie z dniem 3 października 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2102

 

10 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2168 rozporządzenie MEiN z dnia 3 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – weszło w życie z dniem 11 października 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2168

 

10 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2175 rozporządzenie MEiN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – weszło w życie z dniem 11 października 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2175

 

19 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2254 rozporządzenie MEiN z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – weszło w życie z dniem 3 listopada 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2254

 

23 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2279 obwieszczenie MKiDN z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2279

 

24 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2293 rozporządzenie MEiN z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego – wejdzie w życie z dniem 7 listopada 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2293

 

24 października 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2292 rozporządzenie MON z dnia 20 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego – weszło w życie z dniem 25 października 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2292

 

6 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2386 obwieszczenie MEiN z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2386

 

6 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2387 obwieszczenie MEiN z dnia 6 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2387

 

6 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2391 obwieszczenie MKiDN z dnia 26 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych – weszło w życie z dniem 21 listopada 2023 r.. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2391

 

9 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2431 obwieszczenie MEiN z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2431

 

10 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2444 obwieszczenie MKiDN z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2444

 

13 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2458 obwieszczenie MEiN z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2458

 

14  listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2468 obwieszczenie MEiN z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2468

 

16 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2499 obwieszczenie MEiN z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2499

 

23 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2534 obwieszczenie MEiN z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu maturalnego /dot. rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1644 ze zm.)/. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2534

 

23 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2537 obwieszczenie MEiN z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego /dot. rozporządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223 ze zm.)/. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2537

 

23 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2541 rozporządzenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej - wchodzi w życie 8 grudnia 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2541

 

24 listopada 2023 r. opublikowano w M. P. – poz. 1283 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji w oświacie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/1283

 

24 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2547 obwieszczenie MKiD z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2547

 

28 listopada 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2578 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2578

 

27 listopada 2023 r w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Dokument uwzględnienia zmiany wprowadzone dwiema ostatnimi nowelizacjami rozporządzenia – z dnia 19 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1780) oraz z dnia 21 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1710). https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2572

 

4 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2628 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2628

 

5 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2639 rozporządzenie MEiN z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 5 grudnia 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2639

 

6 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2647 rozporządzenie MON z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2024 – wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2647

 

7 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2653 rozporządzenie MEiN z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – wchodzi w życie sukcesywnie od dnia 22 grudnia 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2653

 

8 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2656 obwieszczenie MEiN z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2656

 

18 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2702 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2702

 

18 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2703 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2703

 

19 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2717 rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji – wchodzi w życie z mocą od dnia 13 grudnia 2023 r.. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2717

 

21 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2736 obwieszczenie MEiN z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2736

 

21 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2737 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2737

 

21 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2738 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2738

 

22 grudnia 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2755 rozporządzenie MEiN z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/275