Nasza oferta


Zmiany prawo oświatowe 2024

3 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 8 rozporządzenie ME z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego – wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2024 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/8

 

4 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 9 obwieszczenie MEiN z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/9

 

4 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 15 obwieszczenie ME z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/15

 

8 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 24 rozporządzenie ME z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/24

 

9 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 26 obwieszczenie ME z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/26

 

10 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 31 obwieszczenie ME z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/31

 

10 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 35 obwieszczenie MEiN z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/35

 

15 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 48 rozporządzenie ME z dnia 10 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy – weszło w życie z dniem 16 stycznia 2024 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/48

 

15 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 49 obwieszczenie ME z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/49

 

15 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 50 obwieszczenie ME z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/50

 

23 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 72 obwieszczenie ME z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/72

 

24 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 80 obwieszczenie ME z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/80

 

24 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 81 rozporządzenie ME z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych – wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2024 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/81

 

24 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 83 obwieszczenie ME z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/83

 

25 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 91 rozporządzenie RM z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2024 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/91

 

30 stycznia 2024 r. opublikowano w M.P. – poz. 85 obwieszczenie ME z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. https://monitorpolski.gov.pl/MP/2024/85

 

30 stycznia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 110 obwieszczenie ME z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/110

 

5 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 143 rozporządzenie ME z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 – weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/143

 

5 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 144 rozporządzenie ME z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/144

 

7 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 151 rozporządzenie ME z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów – wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2024 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/151

 

7 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 152 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/152

 

8 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 158 obwieszczenie Prezesa RM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/158

 

21 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 234 rozporządzenie ME z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – – wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2024 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/234

 

23 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 245 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/245

 

28 lutego 2024 r. opublikowano w M. P. – poz. 174 obwieszczenie ME z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. https://monitorpolski.gov.pl/MP/2024/174

 

5 marca 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 302 obwieszczenie ME z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEiN w sprawie egzaminu maturalnego. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/302

 

6 marca 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 322 rozporządzenie RM z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – wchodzi w życie z dniem 7 marca 2024 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/322

 

20 marca 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 413 rozporządzenie ME z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. – wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/413

 

25 marca 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 438 rozporządzenie ME z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r. z wyjątkami. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/438

 

28 marca 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 460 rozporządzenie MKiDN z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2024 r. – wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/460

 

12 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 552 obwieszczenie ME z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie e szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/552

 

12 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 560 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/560

 

15 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 564 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach publicznych. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/564

 

15 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 552 rozporządzenie ME z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela – weszło w życie 16 kwietnia 2024 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/565

 

15 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 572 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/572

 

19 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 600 rozporządzenie ME z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych – wchodzi w życie 4 maja 2024 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/600

 

22 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 608 rozporządzenie ME z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu otrzymania komputerów przenośnych typu laptop albo bonów na ich zakup – wchodzi w życie 23 kwietnia 2024 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/608

 

22 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 611 obwieszczenie ME z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/611

 

23 kwietnia 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 623 rozporządzenie MKiDN z dnia 19 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2024 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.  https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/623

 

16 maja 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 750 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/750

 

20 maja 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 754 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/754

 

20 maja 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 755 obwieszczenie ME z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MENiS w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/755

 

20 maja 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 760 rozporządzenie RM z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu – weszło w życie 21 maja 2024 r. – dotyczy także pełnomocników funkcjonujących w sferze oświatowej https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/760

 

24 maja 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 781 rozporządzenie ME z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – wchodzi w życie 1 września 2024 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/781

 

27 maja 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 793 obwieszczenie MKiDN z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/793

 

11 czerwca 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 854 o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie 1 lipca 2024 r. (w tym zm. ustawy o systemie oświaty – art. 3) z wyjątkami (zm. ustawy – Prawo oświatowe wchodzi w życie 1.09.2024 r. – art. 9) . https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/854

 

12 czerwca 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 858 o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” – wchodzi w życie 1 października 2024 r. (w tym zm. ustawy o systemie informacji oświatowej – art. 69) . https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/858