Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.         Administrator danych osobowych
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Wrocławska 14/6c jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II.        Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.  organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
2.  w celach świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.   w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizowanie ruchu na stronie internetowej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.   w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III.       Prawo do sprzeciwu
1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV.       Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
V.        Odbiorcy danych
  1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates Anna Stalmach-Tkacz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
  2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług i systemów informatycznych.
  3. Twoje dane mogą być przekazywane także organom administracji państwowej i samorządowej.
VI.       Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)  prawo do przenoszenia danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Pliki cookies i inne technologie
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
VIII. Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie, w celu dostarczenia Ci jak najlepszych treści, korzystamy z treści pochodzących z serwerów prowadzących inne serwisy:
  1. Facebook – na naszej stronie umieściliśmy przycisk „Lubię to”. Klikając na ten przycisk logujesz się do serwisu Facebook, na którym obowiązuje zasady ochrony prywatności Facebook
  2. YouTube – na naszej stronie znajdziesz filmy znajdujące się na serwisie YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie materiałów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności Google.
IX. Kontakt
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor@grupasokrates.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo możesz skontaktować się z nami droga pocztową na adres 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c.

Zmiany w przepisach ustawy Karta Nauczyciela i Prawa oświatowego w roku szkolnym 2023/2024

powrót

Data dodania: 11.09.2023

Zmiany w przepisach ustawy Karta Nauczyciela i Prawa oświatowego w roku szkolnym 2023/2024

W bieżącym roku przeprowadzono wiele zmian w prawie oświatowym. Nowe przepisy nakładają nowe obowiązki na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, a także na organy prowadzące. Naszym celem jest ułatwienie zrozumienia tych przepisów i ich praktyczne wdrożenie.

Prowadzący przedstawi zmiany w przepisach prawa wynikające z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza prawo do wcześniejszej emerytury dla określonej grupy nauczycieli, określając jednocześnie zasady zatrudniania nauczycieli emerytów oraz omówi przepisy doprecyzowujące i uzupełniające regulacje prawne wprowadzone ustawą z 5 sierpnia 2022 r..

Omówimy także przepisy dotyczące oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności przygotowania do zawodu nauczyciela przez osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego oraz zasady oceny pracy nauczycieli, którzy zmienili miejsce pracy przed 1.09.2022 r..

Poruszymy zagadnienie zmian obejmujących modyfikacje sposobu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole oraz rozszerzenie katalogu form kształcenia umożliwiającego uzyskanie certyfikatu znajomości języka polskiego bez egzaminu dla cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych za granicą.

Podczas szkolenia omówimy również praktyczny proces wdrażania tych zmian przez odpowiednie instytucje i osoby oraz dostarczymy wzory niezbędnych dokumentów, takie jak umowy, zarządzenia, wnioski i pisma.

Gorąco zachęcamy Państwa do skorzystania z tego wyjątkowego i bardzo merytorycznego szkolenia, dzięki któremu uzupełnią Państwo swoją wiedzę odnoszącą się do nowych regulacji prawnych. Jesteśmy przekonani, że w nowym roku stanie się ona kluczem do sprawnego zarządzania prowadzoną przez Państwa jednostką oświatową.

 

Wybrane zagadnienia programu szkolenia:

1. Zmiany w Karcie Nauczyciela na podstawie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw:

a. zmiany w zakresie oceny pracy nauczyciela oraz przygotowania do zawodu nauczyciela;

b. nowe warunki zatrudnienia nauczyciela emeryta;

c. przejście nauczyciela na wcześniejszą emeryturę.

2. Zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730) w zakresie skrócenia stażu pracy nauczyciela kontraktowego.

3. Zmiany w Prawie oświatowym na podstawie ustawy z dnia 16 czerwca 2023r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw:

a. udział przedstawiciela organu stanowiącego JST w komisji konkursowej na dyrektora szkoły;

b. nowy warunek przy łączeniu szkół w zespół;

c. dodatkowe lokalizacje prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 – uchwała organu stanowiącego JST.

4. Zmiany w ocenie pracy nauczyciela:

a. nieobecności  w pracy nauczyciela mianowanego a ocena pracy;

b. okres dokonywania oceny pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego, a zmienił miejsce zatrudnienia przed 1.09.2022 r.;

5. Przygotowanie do zawodu nauczyciela nauczycieli, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego.

6. Uprawnienia emerytalne dla nauczycieli:

a. prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej;

b. zatrudnianie nauczycieli emerytów;

c. zmiany w dokonywaniu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będącymi emerytami, rencistami czy nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

7. Zmiany w zakresie godzin dostępności dla określonej grupy nauczycieli.

8. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw i zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

9. Nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN - uprawnieni, termin wypłaty, źródło finansowania, szczegółowe warunki udzielenia dotacji na wypłatę nagrody nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez podmiot niebędący JST.

a. podstawa prawna;

b. wysokość nagrody i termin wypłaty;

c. warunki zatrudnienia nauczycieli, którzy otrzymają nagrody;

d. nauczyciel zatrudniony w wielu szkołach;

e. wpływ nagród na średnie wynagrodzenie nauczycieli;

f. wniosek szkoły lub placówki niesamorządowej o dotację celową na pokrycie kosztów przyznanych nagród.

10. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – prawo do jednego laptopa sfinansowanego ze środków publicznych dla ucznia i bon na zakup laptopa przysługującego nauczycielowi:

a. zakup laptopów dla uczniów, zadania organu prowadzącego szkołę, oznaczanie laptopów, pomoc informacyjno-techniczna, przekazanie laptopów organowi prowadzącemu szkołę, ewidencja laptopów zakupionych i przekazanych organom prowadzącym szkołę;

b. własność laptopa przekazanego uczniowi, umowa z rodzicem, zakaz dokonywania czynności rozporządzających dotyczących przekazanego laptopa, przekazanie uczniowi laptopa na podstawie umowy użyczenia.

11. Bon na zakup laptopa dla nauczyciela i zasady jego wykorzystania – wniosek składany w celu otrzymania bonu, ustalenie prawa do bonu, sposób realizacji bonu, okres na realizację bonu, minimalne wymagania dla laptopów.

12. Problem laptopów otrzymanych z innych programów finansowanych ze środków publicznych np. Zdalna Szkoła itp.

 

Prowadzący: Tadeusz Konarski - prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu. Ekspert i trener z zakresu zarządzania jednostkami organizacyjnymi w JST, finansów publicznych,  konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej i zarządzania edukacją. Ekspert i trener w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym, absolwent Training Reform Education of Management. Autor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela oraz autor opinii prawnych dla wydawnictw prawniczych. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. Autor książki Centra Usług Wspólnych w samorządach, autor programów z zakresu zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych.

 

Miejsce szkolenia: online  na platformie CLICK MEETING 

Termin szkolenia: 18.09.2023 10:00 - 12:30

Cena szkolenia 245 zł/os.

Formularz 

Liczba miejsc ograniczona. W przypadku zbyt małej ilości osób możliwa jest zmiana terminu.

 

Copyright by GES Sokrates
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA