Nasza oferta


Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES w latach 2012-2013 realizowała projekty dotyczące indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów. Projekty te były projektami dofinansowanymi  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów". W ramach tego projektu realizowaliśmy zajęcia z rehabilitacji.
Projekt był realizowany w roku szkolnym 2012-2013.

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich". W ramach tego projektu realizowaliśmy zajęcia m. in. z dysleksji, arteterapi, gimnastyki korekcyjnej. Projekt był realizowany w roku szkolnym 2013-2014.