Nasza oferta


Szkolenia Kierunki Polityki Oświatowej

Szanowny dyrektorze,

zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą szkoleń dla nowych Kierunków Polityki Oświatowej

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.


Tematyka:

 1. Superhero, czyli jak pomóc dziecku budować poczucie własnej wartości.
 2. “Dojrzewalnia”, czyli nastolatki w akcji.
 3. Szkolne Hartowanie - odporność psychiczna dzieci i młodzieży.
 4. Optymiści na start, czyli jak wspierać i rozwijać pozytywne postawy.
 5. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Tematyka:

 1. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży (lęki, depresja, uzależnienia).
 2. Zdrowie psychiczne nauczyciela. Jak dbać o swój dobrostan?
 3. Instrukcja obsługi emocji.
 4. Zachowania problemowe uczniów.
 5. Jestem Rodzicem - to brzmi dumnie. Jak wspierać kompetencje rodzicielskie?
 6. Jak komunikować się z nastolatkiem?

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.


Tematyka:

 1. Inspiracje językiem łacińskim w kształceniu ogólnym.
 2. Wycieczka edukacyjna – założenia, zasady organizacji, metoda pracy z dzieckiem i uczniem 
a rozwijanie zainteresowań dzieci i uczniów.
 3. Edukacja klasyczna-czyli jaka? Praktyczne rozwiązania nie tylko na lekcje historii.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności 
z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb i kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

Tematyka:

 1. Ukraińscy uczniowie w klasie masowej.
 2. Szkolna gość-inność — jak wspólnie funkcjonować w szkole z uchodźcami z Ukrainy.
 3. Trauma.
 4. Praca ze stresem.
 5. Bajkoterapia jako sposób wspierania walki z lękami dzieci.
 6. Praca z uczniem cudzoziemskim - praktyka, zadania, dokumentacja.

Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

Tematyka:

 1. Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym – pytania i odpowiedzi.
 2. Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym – pytania i odpowiedzi.
 3. Wprowadzanie kontekstów podczas lekcji języka polskiego.
 4. Nowe lektury w podstawie programowej – propozycje metodyczne.
 5. Test historyczno-literacki – jak budować zadania?

Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Tematyka:

 1. Jesteśmy drużyną - umiejętność współpracy w grupie albo Klasa drużyną, czyli siła w grupie.
 2. Skuteczna komunikacja ważnym zasobem osobistym ucznia i nauczyciela.
 3. Wykorzystanie technik coachingowych w budowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia.
 4. Mam czas - o zarządzaniu sobą w czasie. Jak pomóc uczniom w organizacji zajęć i obowiązków.
 5. Dobrostan psychiczny, czym jest i jak o niego dbać.
 6. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – główne założenia i ich rola w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Tematyka:

 1. Rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania TIK w procesach edukacyjnych.
 2. Zintegrowana Platforma Edukacyjna.
 3. Cyberbezpieczeństwo w procesie kształtowania krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 4. Komunikacja na odległość. Jak konstruować pozytywny komunikat w relacji z rodzicem?
 5. Dobrostan nauczyciela – nie tylko cyfrowy.
 6. Aplikacje w edukacji.
 7. Jak poprzez dociekania filozoficzne kształcić krytyczne myślenie o treściach publikowanych na portalach informacyjnych i mediach społecznościowych?
 8. Gamifikacja — przydatne narzędzia cyfrowe i ich funkcjonalności.
 9. Jak prowadzić szkolne/przedszkolne media społecznościowe.
 10. Organizacja i realizacja kształcenia na odległość - nauczyciel wobec wyzwań transformacji cyfrowej.

Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu ,,Laboratoria przyszłości”.

Tematyka:

 1. Design Thinking w projektowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży.
 2. Trening uważności.
 3. “Teraz My! Odkrywamy swoje talenty!” - Szkolne studio nagrań.
 4. “TV School” czyli szkolna telewizja w rękach uczniów - warsztat młodego filmowca.
 5. Aplikacje i programy do edycji i montażu audio-video - warsztaty
 6. “Okiem młodego operatora” - Podstawy fotografii i operowania kamerą.
 7. Praktyczne wykorzystanie mikrokontrolerów na lekcji.
 8. Druk 3D na lekcji.
 9. Metodyka pracy STEAM w Laboratoriach Przyszłości.
 10. Nowoczesne narzędzia cyfrowe oraz pomoce dydaktyczne w pracy i terapii z uczniami 
o zróżnicowanych i specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 11. Programowanie przez aktywizowanie. Nowoczesne metody i narzędzia nauczania programowania w pracy z dziećmi młodszymi.
 12. Programowanie robotów edukacyjnych w pracy z projektem interdyscyplinarnym- nowatorskie rozwiązania metodyczne.
 13. Ciekawe lekcje z nietypowymi pomocami (zakłada dobór narzędzia przez placówkę) w podejściu STEAM (możliwość dopasowania przedmiotu).

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Tematyka:

 1. PPP w praktyce.
 2. Edukacja włączająca nowy model pracy szkoły i przedszkola.
 3. Praca z klasą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.
 4. Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży.
 5. Psychologia Edukacyjna bez tajemnic - warsztat współczesnego nauczyciela.
 6. Efekty nauczania i wychowania uczniów - jak podnosić jakość pracy szkoły.
 7. Jak wdrażać praktyczne rozwiązania.
 8. Metodyka pracy szkoły współczesnego nauczyciela w szkole/przedszkolu.
 9. STEAM Edukacja w szkole i przedszkolu.
 10. Robotyka w szkole i przedszkolu.
 11. Praca z wykorzystaniem projektu interdyscyplinarnego.
 12. Jak uczyć uczniów uczenia się - psychologia edukacyjna w praktyce.
 13. Diagnozowanie czy egzaminowanie - jak wpływać na motywację uczniów do uczenia się.
 14. Trening kompetencji kluczowych.
 15. Nauczyciel - lider kształcenia na odległość.
 16. Wysoka jakość współpracy z rodzicami.
 17. Nowoczesne technologie i ich wpływ na efektywne nauczanie - praktyczne rozwiązania.
 18. “Wychowawca na współczesne czasy” - rozwiązywanie problemów wychowawczych i profilaktyka zdrowia psychicznego młodzieży.
 19. Wymagania państwa wobec szkół i przedszkoli - jak w praktyce przygotować się do kontroli zewnętrznej.
 20. Wspieranie i kontrolowanie pracy specjalistów - zadania, dokumentacja, rozwiązania problemów.
 21. Mentoring i coaching w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 22. Rola i zadania mentora w awansie zawodowym nauczycieli.