Nasza oferta


Procesy zachodzące w szkole lub placówce

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DOKUMENTACJI I PRAKTYCE

Zagadnienia obowiązki i zadania dyrektora placówki w obszarze organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej procedury i harmonogram działań nauczycieli w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej gotowe modele wsparcia dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną dokumentacja procesów organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej – wzory, druki, regulaminy zmiany w dokumentacji przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zmian w statucie zakres współpracy z rodzicami w celu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych  

więcej informacji

JAK ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚCI SPRAWNEGO CZYTANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI

Zagadnienia: poznanie metod stymulowania nauki czytania; pogłębienie wiedzy na temat nowoczesnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie umiejętności czytania; zapoznanie z najnowszymi technikami rozwijającymi umiejętność czytania ze zrozumieniem.   Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

POZALEKCYJNE FORMY WSPIERANIA PROCESÓW INDYWIDUALIZACJI (ELEMENTY MUZYKOTERPAII, KOLOROTERAPII, BIBLIOTERAPII, KREATYWNEGO MYŚLENIA I ARTYSTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI)

Zagadnienia: charakterystyka problemów wychowawczych; zapoznanie z sylwetką dziecka zalęknionego; poznanie schematu powstawania lęku; analiza uwarunkowań wywołujących lęki; nabycie umiejętności dobierania właściwego repertuaru tekstów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem literatury dziecięcej. zapoznanie z terapeutycznymi walorami kolorów; projektowanie zajęć opartych na terapii kolorem; uświadomienie wpływu kolorów na rozwój sfery emocjonalnej człowieka. pojęcie muzykoterapii, poznanie możliwości wykorzystania tej metody pracy z dziećmi i młodzieżą; poznanie wybranych technik muzykoterapii szczególnie przydatnych w pracy nauczyciela; Czas trwania szkolenia: 5 godzin...

więcej informacji

PROCESY OCENIANIA A INDYWIDUALZACJA – DOKUMENTACJA I PRAKTYKA SZKOLNA

Warsztat przeznaczony jest między innymi dla Rad Pedagogicznych, które chcą uporządkować swoją dokumentację, wiadomości i nabyć umiejętności sprawnego, a zarazem motywującego i zgodnego z przepisami oceniania uczniów. Zagadnienia: wymagania prawa oświatowego a procesy oceniania w szkole wpływ zasad i sposobów oceniania uczniów a procesy indywidualizacji na poziomie klasy procesy oceniania a pomoc psychologiczno-pedagogiczna dokumentacja dyrektora szkoły i nauczyciela w zakresie oceniania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem statutu szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania i KIPU Czas trwania szkolenia: 5...

więcej informacji

AGRESJA UCZNIÓW WOBEC NAUCZYCIELI-STRATEGIA ROADZENIA SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH

Trudne zachowania uczniów są najczęstszą przyczyną problemów związanych z prowadzeniem lekcji, często doprowadzają do zaburzeń w procesie wychowawczym i wywołują silny stres zarówno u nauczyciela jak i ucznia. W związku z tym proponujemy Państwu konkretną metodę, której zaletą jest poszerzenie Waszego repertuaru kompetencji wychowawczych. Zagadnienia: zachowania uczniów sprawiające nauczycielom najwięcej problemów – rodzaje i przyczyny; wiedza i umiejętności potrzebne nauczycielowi, aby mógł radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów; prowokacja jako specyficzny rodzaj zachowań trudnych; metoda konstruktywnej...

więcej informacji

KLASA TO TEŻ GRUPA – WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI ROZPOZNAWANIA I ŚWAIDOMEGO KATALIZOWANIA PROCESU GRUPOWEGO PRZEZ WYCHOWAWCĘ KLASY

Zajęcia wyjaśniają: czym jest próżniactwo społeczne, jakie zagrożenie może nieść syndrom myślenia grupowego, dlaczego w grupie ludzie są w stanie zachowywać się wbrew moralnym wartościom, wyjaśniają trudności z odpowiedzialnością i pokazują jak trudno czasem pojedynczemu człowiekowi przeciwstawić się zdaniu narzuconemu przez grupę. Jednym słowem: INSTRUKCJA OBSŁUGI KLASY dla Wychowawcy Zagadnienia: zapoznanie z podstawową terminologią dotyczącą omawianych zjawisk, przedstawienie definicji omówienie charakterystyki problemu fobii szkolnej i wagarowania przedstawienie przyczyn, skutków, typologii zjawiska wagarowania praktyczne zastosowanie procedury analizy i...

więcej informacji

MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI I WDROŻYĆ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

Zagadnienia: obowiązki nauczycieli związane z monitorowaniem podstawy programowej. procesy planowania pracy dydaktycznej i oceniania a monitorowanie podstawy programowej zadania dyrektora a monitorowanie podstawy programowej w świetle prawa oświatowego. dokumentacja i procedury monitorowania –jak usprawnić proces i ograniczyć dokumenty w szkole nowe wymagania MEN wobec monitorowania podstawy programowej Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

NAUCZYCIEL NA PRAWACH FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO – PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

Zagadnienia: pojęcie funkcjonariusza publicznego i osoby pełniącej funkcję publiczną; akty prawne regulujące prawa i obowiązki funkcjonariusza publicznego; prawa obywateli w urzędzie; standardy etyki; szczególne zasady odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za naruszenie prawa; odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

PISANIE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO W SZKOLE ZGODNIE Z NOWYMI WYMAGANIAMI – WARSZTATY DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Zapraszamy na warsztaty, na których wykwalifikowani eksperci nauczą w jaki sposób dostosować IPET do nowej podstawy programowej i wymagań pozostałych rozporządzeń. Na szkoleniu nauczyciele otrzymują zestaw gotowych materiałów i wzorów druków w formie elektronicznej. Zagadnienia: dokumentacja szkoły dotycząca pracy z uczniami z SPE poziomy pracy z uczniem ze spe tworzenie IPET-ów dla uczniów ze spe- zasady tworzenia, przykłady, wzory druków Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

POCZUJ, PRZEŻYJ I UŚMIECHNIJ SIĘ, CZYLI ZADANIA DRAMOWE W SZKOLE

Zagadnienia: rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci; przezwyciężanie nieśmiałości wśród dzieci; projektowanie zadań dramowych; kształceni wypowiedzi niewerbalnych; wyzwalanie, identyfikowanie i nazywanie emocji; pobudzanie ekspresji twórczej. Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji