Nasza oferta


Procesy zachodzące w przedszkolu

REPERTUAR ĆWICZEŃ I ZABAW Z WYKORZYSTANIEM BAJEK TERAPEUTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU

Bajki terapeutyczne jako narzędzie biblioterapii zawierają w sobie pokaźny zbiór pomysłów, rozwijających w każdym dziecku wyobraźnię, kreatywne myślenie, inteligencję emocjonalną i wiele innych. Na tych zajęciach każdy uczestnik otrzyma materiały i dowie się, w jaki sposób efektywnie wykorzystać teksty literackie o charakterze terapeutycznym w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zagadnienia: uświadomienie wpływu tekstów literackich na rozwój sfery emocjonalnej człowieka; nabycie umiejętności wykorzystania twórczości dzieci w celach terapeutycznych; nabycie umiejętności stosowania biblioterapii na zajęciach wychowawczych; zapoznanie z repertuarem zabaw wykorzystujących...

więcej informacji

METODA PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PRZEDSZKOLU

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!” Jeśli chcesz pracować metodami, dzięki którym: zaangażujesz w dużym stopniu emocje dzieci, ukierunkujesz je na osiągnięcie sukcesu, pośrednio zadbasz o rozwój umiejętności czytania, pisania, liczenia, rysowania schematem, konstruowania, wzbogacisz ich słownictwo, zapoznasz ze środkami technicznymi, rozwiniesz społecznie oraz zachęcisz do współpracy rodziców – to zapraszamy na szkolenie. Zagadnienia: zapoznanie z teoretycznymi założeniami metody projektu; zapoznanie z etapami pracy metodą z dziećmi przedszkolnymi;...

więcej informacji

PEDAGOGIKA ZABAWY W PRZEDSZKOLU

Dzięki wykorzystaniu pedagogiki zabawy nauczyciel może osiągnąć trwalszą integrację grupy, której członkowie potrafią respektować przyjęte przez siebie zasady, czują się bezpiecznie, akceptują siebie i są wyrozumiali dla innych, wykazując przy tym twórczą inicjatywę w różnorodnych działaniach. Zagadnienia: zapoznanie z celami, formami i metodami pedagogiki zabawy; zastosowanie materiału metodycznego w praktyce podczas zabaw: – integracyjnych; – rozluźniających; – tanecznych; – fabularyzowanych. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych Cena szkolenia: 48 zł od osoby Cena szkolenia dla rad pedagogicznych...

więcej informacji

POCZUJ, PRZEŻYJ I UŚMIECHNIJ SIĘ, CZYLI ZABAWY DRAMOWE W PRZEDSZKOLU

Mówiąc o efektywności dramy wskazuje się, że jest ona skuteczną metodą pracy, gdyż angażuje nie tylko umysł, ale także serce, czyli uczucia. Identyfikację i utożsamienie z odgrywanymi podczas improwizacji postaciami to właściwie istota dramy. Drama jest obecnie uważana za jedną z najbardziej efektywnych metod edukacyjno – profilaktycznych. Wykorzystuje ona naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w role. Zagadnienia: rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci; przezwyciężanie nieśmiałości wśród dzieci; projektowanie zadań dramowych; kształceni wypowiedzi niewerbalnych; wyzwalanie, identyfikowanie i...

więcej informacji

ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA

Rada pedagogiczna jest to – w rozumieniu ustawy o systemie oświaty – zespół nauczycieli, który działa w określonym miejscu: szkole, przedszkolu, domu dziecka itd., i na określonych warunkach. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 40 ust. 1 mówi o radzie: „(…) jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. (…)” Nie umniejszając wartości żadnemu z organów szkoły, należy przyznać, że ma ona...

więcej informacji

KOLOROTERAPIA NA ZAJĘCIACH Z DZIEĆMI

Koloroterapia (chromoterapia) była znana i praktykowana już w starożytności. Od wieków używano wiedzy o kolorach do przywracania harmonii w organizmie człowieka. Kolory otaczają nas zewsząd jednak nie zawsze jesteśmy świadomi tego, jaką niosą ze sobą siłę i potencjał. Warsztat ten, przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, chcących wykorzystywać terapeutyczną moc barwy na zajęciach, nauczyć się jak stymulować lub wyciszać uczniów podczas zajęć, jak projektować ciekawe lekcje z wykorzystaniem biblioterapii, dramaterapii, plastykoterapii w pracy i terapii kolorem. Zagadnienia: zapoznanie z...

więcej informacji

ZGODNOŚĆ ORGANIZACJI NAUCZANIA W PRZEDSZKOLU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA

Zagadnienia: zmiany w prawie oświatowym i ich wpływ na organizację pracy placówki; ramowe plany nauczania – planowanie zgodne z wymaganiami nowych przepisów; jak sprawować nadzór nad realizacją wymaganej liczby godzin zajęć; jak usprawnić ewaluację wewnętrzną w placówce w celu monitorowania realizacji podstawy programowej i programów nauczania. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych Cena szkolenia dla grup zbieranych: 190 zł od osoby Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.

więcej informacji

EDUKACJA DZIECKA 6-LETNIEGO – PROGRAMY, PLANOWANIE, PROCESY WSPIERANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI

Przygotowywana reforma programowa wywoła szereg zmian w systemie edukacji. Do klas pierwszych szkół podstawowych zostaną przyjęte dzieci sześcioletnie. Ze względu na ich możliwości percepcyjne wynikające z naturalnego rozwoju musi ulec zmianie sposób nauczania w klasach młodszych. Podstawową formą działalności sześciolatka nie może stać się tylko i wyłącznie nauka. Nauczyciele, biorąc pod uwagę fizjologię i potrzeby rozwojowe dziecka, będą musieli zmodyfikować metody nauczania i formy pracy, tak by dostosować je do możliwości uczniów. Proponujemy państwu dwumodułowe...

więcej informacji

TECHNIKI FREINETA W PRZEDSZKOLU

Jednym z celów I etapu edukacji jest kształcenie umiejętności komunikatywnego posługiwania się w mowie i piśmie językiem ojczystym. Zatem zadaniem nauczyciela jest stwarzanie warunków i sytuacji dydaktycznych, które sprzyjać będą rozwijaniu sprawności językowych uczniów, w sposób naturalny, wynikający z potrzeb życiowych, i ich indywidualnych możliwości. Szkolenie poświęcone jest swobodnemu tekstowi, a także planowaniu różnorodnych ćwiczeń rozwijających umiejętności uczniów w zakresie wypowiedzi pisemnych. Zagadnienia: uświadomienie różnic między swobodnym tekstem i wypracowaniem; istota i zasady wprowadzania swobodnego tekstu...

więcej informacji

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W PRAKTYCE WARSZTATY DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Zagadnienia wymagania prawa oświatowego – zadania dyrektorów i nauczycieli pisanie Indywidualnego Programu Edukacyjno- terapeutycznego (IPET) i Plan Działań Wspierających PDW (IPR) na potrzeby ucznia i uwzględniające wymagane zalecenia. tworzenie kart indywidualnych potrzeb zgodnych z Rozporządzeniem MEN . programy nauczania a indywidualizacja procesu nauczania. metody, zasady i formy nauczania w procesie indywidualizacji. metody organizacji nauczania – jak indywidualizować w praktyce. diagnoza i obserwacja a proces indywidualizacji. sposoby i narzędzia badania predyspozycji dzieci. prawidłowa analiza dokumentacji –...

więcej informacji