Procesy zachodzące w przedszkolu

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZMIANY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU – WYMAGANIA, PROCEDURY I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

Zagadnienia: obowiązki i zadania dyrektora placówki w obszarze organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej. procedury i harmonogram działań nauczycieli w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. gotowe modele wsparcia dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną. dokumentacja procesów organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej – wzory, druki, regulaminy. zmiany w dokumentacji przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zmian w statucie. zakres współpracy z rodzicami w celu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych Cena szkolenia...

więcej informacji

OBOWIĄZKI I ZADANIA NAUCZYCIELI W KONTEKŚCIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ ROZPORZĄDZEŃ MEN

Szkolenie prowadzone jest przez edukatorów, specjalistów i konsultantów MEN w sprawie nowych rozporządzeń. Zagadnienia: analiza zmian w podstawie programowej na wybranym poziomie kształcenia; dokumentacja szkoły w świetle reformy programowej; organizacja pracy placówki oświatowej w kontekście nowych wymagań; planowanie pracy nauczyciela zgodnie z nowymi wymaganiami; zapisy regulujące nowe kompetencje rady pedagogicznej; zmiany w organizacji pracy placówki; rozporządzenie o ramowych planach nauczania oraz podstawie programowej w kontekście pracy nauczyciela; rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli. Czas trwania szkolenia: 5 godzin...

więcej informacji

BIBLIOTERAPIA JAKO METODA PRACY Z DZIECKIEM

Moduł I Każdy uczestnik tego szkolenia dowie się jak może wykorzystywać metodę biblioterapii, a dokładniej jedno z jej narzędzi – bajki terapeutyczne, aby diagnozować i wspomagać rozwój emocjonalno – społeczny dzieci. Uczestnicy zostaną także zapoznani z zasadami i wymaganiami, jakie dotyczą pracy z bajką terapeutyczną, aby jej wpływ przynosił oczekiwane efekty. Zagadnienia: charakterystyka problemów wychowawczych; zapoznanie z sylwetką dziecka zalęknionego; poznanie schematu powstawania lęku; analiza uwarunkowań wywołujących lęki; zapoznanie z genezą biblioterapii; nabycie umiejętności dobierania właściwego repertuaru tekstów...

więcej informacji

MUZYKOTERAPIA – 101 POMYSŁÓW NA PRACĘ Z DZIEĆMI

Moduł I Dlaczego muzyka jest nam bliska? Za pomocą jakich środków można nawiązać kontakt z dzieckiem wycofanym? Jak uporządkować myśli dziecka z ADHD, czy ukoić lęk przed trudnymi sytuacjami szkolnymi? W jaki sposób rozmawiać o problemach tworząc atmosferę bezpieczeństwa? Zapraszamy na warsztaty, które dają odpowiedź na powyższe pytania – metaforyczną – za pomocą muzyki. Muzyka tworzy płaszczyznę porozumienia, omija świadome postrzeganie, dociera do głębi, daje wsparcie i poczucie zrozumienia. Warsztaty wyposażą Państwa w  gotowe pomysły...

więcej informacji

EMISJA GŁOSU

Poznaj możliwości swojego głosu, techniki zapewniające prawidłową emisję, sprawdź jak możesz ułatwić sobie życie i rozwijać się. Zapraszamy na warsztat, na którym dowiesz się jak zadbać o swój głos, jak swoim głosem możesz wywierać wpływ na innych, a także będziesz miał możliwość zdiagnozowania swoich potrzeb i potencjału. Otrzymasz przy tym zestawy ćwiczeń i materiałów przydatnych, nie tylko w pracy nad własnym głosem i dykcją, ale również w procesie dydaktycznym. Zagadnienia: przedstawienie prawidłowych warunków emisji głosu, przyczyny...

więcej informacji

NADZÓR PEDAGOGICZNY

I stało się! Minister Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym! Stanowi ono wykonanie upoważnienia zawartego w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami). Celem rozporządzenia jest wzmocnienie systemu nadzoru pedagogicznego z ukierunkowaniem jego sprawowania na dokonywanie analizy i oceny jakości działalności edukacyjnej zarówno szkół, jak i placówek. Jak sobie z tym poradzić? Proponujemy Państwu szkolenie, które...

więcej informacji

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO – ZAŁOŻENIA I ANALIZA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ W ŚWIETLE REFORMY

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, którzy zostaną zapoznani z rozporządzeniami w sprawie nowej podstawy programowej, obowiązującej od roku szkolnego 2009/2010. Szkolenie ma na celu pomóc dyrektorom oraz radom pedagogicznym lepiej dostosować wewnętrzną dokumentację szkoły oraz zorganizować pracę, w kontekście nowych wymagań, jakie stawia przed nauczycielami reforma programowa. Zagadnienia ogólne: analiza zmian w podstawie programowej na wybranym poziomie kształcenia; wybrane treści nowej podstawy programowej w kontekście zaleceń Parlamentu Europejskiego; dokumentacja szkoły w świetle reformy...

więcej informacji

NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE I EWALUACYJNE W PRACY NAUCZYCIELA LUB RADY PEDAGOGICZNEJ

Szkolenie niezbędne w procesie awansu zawodowego. W trakcie szkolenia nauczyciele zapoznają się ze specyfiką trzech metod badawczych – obserwacji, wywiadu (w tym badania ankietowego) i metody socjometrycznej. Ta ostatnia metoda pozwala szybko i skutecznie dokonać diagnozy struktury klasy, wskazać na dzieci zagrożone wykluczeniem z grupy czy mobbowane. Dodatkowo atrakcyjna forma prezentacji wyników badania (tzw. socjogram) pozwala na zaprezentowanie ich rodzicom uczniów w trakcie wywiadówki. Zagadnienia: zapoznanie z zasadami konstruowania narzędzi diagnostycznych oraz ewaluacyjnych; wyposażenie nauczycieli w umiejętność...

więcej informacji

PROGRAMY WŁASNE I PLANOWANIE DYDAKTYCZNE – JAK JE WYBRAĆ, PISAĆ I DOSTOSOWYWAĆ DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ POZOSTAŁYCH AKTÓW PRAWNYCH?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych, którzy od roku szkolnego 2008/2009 są zobowiązani do tworzenia programów własnych z danego przedmiotu z uwzględnieniem wymagań stawianych przez nową podstawę programową. Szkolenie zostanie przeprowadzone pod kątem praktycznej realizacji. Osoba prowadząca jest promotorem i liderem MEN. Zagadnienia: podstawy prawne dotyczące pisania programów własnych oraz dostosowywania programów do potrzeb i możliwości uczniów; struktura programu nauczania zgodnie z nowymi wymaganiami; podstawowe zasady konstruowania programów nauczania i kryteria wyboru...

więcej informacji

SPOTKANIA Z RODZICAMI – INACZEJ, CIEKAWIEJ, SKUTECZNIEJ

Zebrania z rodzicami od dawna kojarzyły się zarówno nauczycielom jak i rodzicom, opiekunom ze stresującym, czasem nudnym obowiązkiem spotkania, którego celem częściej było zrobienie wywiadu na temat dziecka niż konstruktywne budowanie podstaw współpracy. W jaki sposób osiągnąć satysfakcjonujący poziom zaangażowania rodziców w życie szkoły jak zaciekawić ich problemami dzieci i sprawić, aby obdarzyli nauczycieli zaufaniem i szacunkiem? Spotkanie to, ma na celu udzielić odpowiedzi oraz gotowych rozwiązań zgodnie z potrzebami uczestników. Zagadnienia: status prawny rodziców w...

więcej informacji