Nasza oferta


Procesy zachodzące w szkole lub placówce

ZGODNOŚĆ ORGANIZACJI NAUCZANIA W SZKOŁACH Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ LICZBY GODZIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Zagadnienia: zmiany w prawie oświatowym i ich wpływ na organizację pracy placówki ; ramowe plany nauczania – planowanie zgodne z wymaganiami nowych przepisów; jak sprawować nadzór nad realizacją wymaganej liczby godzin zajęć; jak usprawnić ewaluację wewnętrzną w placówce w celu monitorowania realizacji podstawy programowej i programów nauczania. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO – ZAŁOŻENIA I ANALIZA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ W ŚWIETLE REFORMY

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, którzy zostaną zapoznani z rozporządzeniami w sprawie nowej podstawy programowej, obowiązującej od roku szkolnego 2009/2010. Szkolenie ma na celu pomóc dyrektorom oraz radom pedagogicznym lepiej dostosować wewnętrzną dokumentację szkoły oraz zorganizować pracę, w kontekście nowych wymagań, jakie stawia przed nauczycielami reforma programowa. Zagadnienia ogólne: analiza zmian w podstawie programowej na wybranym poziomie kształcenia; wybrane treści nowej podstawy programowej w kontekście zaleceń Parlamentu Europejskiego; dokumentacja szkoły w świetle reformy...

więcej informacji

NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE I EWALUACYJNE W PRACY NAUCZYCIELA LUB RADY PEDAGOGICZNEJ

Szkolenie niezbędne w procesie awansu zawodowego. W trakcie szkolenia nauczyciele zapoznają się ze specyfiką trzech metod badawczych – obserwacji, wywiadu (w tym badania ankietowego) i metody socjometrycznej. Ta ostatnia metoda pozwala szybko i skutecznie dokonać diagnozy struktury klasy, wskazać na dzieci zagrożone wykluczeniem z grupy czy mobbowane. Dodatkowo atrakcyjna forma prezentacji wyników badania (tzw. socjogram) pozwala na zaprezentowanie ich rodzicom uczniów w trakcie wywiadówki. Zagadnienia: zapoznanie z zasadami konstruowania narzędzi diagnostycznych oraz ewaluacyjnych; wyposażenie nauczycieli w umiejętność...

więcej informacji

PROGRAMY WŁASNE I PLANOWANIE DYDAKTYCZNE – JAK JE WYBRAĆ, PISAĆ I DOSTOSOWYWAĆ DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ POZOSTAŁYCH AKTÓW PRAWNYCH?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych, którzy od roku szkolnego 2008/2009 są zobowiązani do tworzenia programów własnych z danego przedmiotu z uwzględnieniem wymagań stawianych przez nową podstawę programową. Szkolenie zostanie przeprowadzone pod kątem praktycznej realizacji. Osoba prowadząca jest promotorem i liderem MEN. Zagadnienia: podstawy prawne dotyczące pisania programów własnych oraz dostosowywania programów do potrzeb i możliwości uczniów; struktura programu nauczania zgodnie z nowymi wymaganiami; podstawowe zasady konstruowania programów nauczania i kryteria wyboru...

więcej informacji

OBOWIĄZKI I ZADANIA NAUCZYCIELI W KONTEKŚCIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ ROZPORZĄDZEŃ MEN

Szkolenie prowadzone jest przez edukatorów, specjalistów i konsultantów MEN w sprawie nowych rozporządzeń. Zagadnienia: analiza zmian w podstawie programowej na wybranym poziomie kształcenia; dokumentacja szkoły w świetle reformy programowej; organizacja pracy placówki oświatowej w kontekście nowych wymagań; planowanie pracy nauczyciela zgodnie z nowymi wymaganiami; zapisy regulujące nowe kompetencje rady pedagogicznej; zmiany w organizacji pracy placówki; rozporządzenie o ramowych planach nauczania oraz podstawie programowej w kontekście pracy nauczyciela; rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli. Czas trwania szkolenia: 5 godzin...

więcej informacji

EDUKACJA DZIECKA 6-LETNIEGO – PROGRAMY, PLANOWANIE, PROCES DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

Przygotowywana reforma programowa wywoła szereg zmian w systemie edukacji. Do klas pierwszych szkół podstawowych zostaną przyjęte dzieci sześcioletnie. Ze względu na ich możliwości percepcyjne wynikające z naturalnego rozwoju musi ulec zmianie sposób nauczania w klasach młodszych. Podstawową formą działalności sześciolatka nie może stać się tylko i wyłącznie nauka. Nauczyciele, biorąc pod uwagę fizjologię i potrzeby rozwojowe dziecka, będą musieli zmodyfikować metody nauczania i formy pracy, tak by dostosować je do możliwości uczniów. Proponujemy państwu dwu...

więcej informacji

JAK RADZIĆ SOBIE Z AGRESJĄ UCZNIA NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ?

Szkolenie zostało przygotowane dla Rad Pedagogicznych Szkół oraz Przedszkoli, a także indywidualnych odbiorców. Agresja i przemoc jest jedną z głównych bolączek, która dotyka zarówno dzieci w wieku przedszkolnym jak i gimnazjalnym, z wiekiem zmienia jedynie swoje oblicze. Każdy nauczyciel, wychowawca powinien zostać wyposażony w konkretną wiedzę, umiejętności, a także narzędzia, które pozwolą mu skutecznie przeciwdziałać występowaniu zachowań agresywnych wśród dzieci i umiejętnie nawiązywać współpracę z domem rodzinnym tych uczniów. Zagadnienia: uświadomienie sobie mechanizmu powstawania zachowań agresywnych; zapoznanie się z...

więcej informacji

SPOTKANIA Z RODZICAMI – INACZEJ, CIEKAWIEJ, SKUTECZNIEJ

Zebrania z rodzicami od dawna kojarzyły się zarówno nauczycielom jak i rodzicom, opiekunom ze stresującym, czasem nudnym obowiązkiem spotkania, którego celem częściej było zrobienie wywiadu na temat dziecka niż konstruktywne budowanie podstaw współpracy. W jaki sposób osiągnąć satysfakcjonujący poziom zaangażowania rodziców w życie szkoły jak zaciekawić ich problemami dzieci i sprawić, aby obdarzyli nauczycieli zaufaniem i szacunkiem? Spotkanie to, ma na celu udzielić odpowiedzi oraz gotowych rozwiązań zgodnie z potrzebami uczestników. Zagadnienia: status prawny rodziców w...

więcej informacji

ŚWIAT INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH METODĄ BATIA STRAUSS

Instrumenty perkusyjne są najstarszymi instrumentami znanymi w historii, gdyż ich prototypy pojawiły się już w kulturach pierwotnych. Gra na instrumentach jest jedną z najbliższych dziecku form aktywnego obcowania z dźwiękiem i rytmem. Zabawy z tymi instrumentami kształcą przede wszystkim poczucie rytmu, uwrażliwiają na dźwięk i ruch oraz pobudzają wyobraźnię. W metodzie aktywnego słuchania muzyki, Batia Strauss, kierując się poziomem rozwoju psychofizycznego dziecka, dopasowała żywą dziecięcą aktywność ruchową, taneczną i instrumentalną do wspaniałych dzieł muzyki klasycznej. Zagadnienia:...

więcej informacji

MOBBING W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ

W ostatnich latach głośno mówi się o mobbingu w pracy. Niestety obecnie coraz częściej spotykamy się z mobbingiem w szkołach, na uczelniach, w grupach rówieśniczych. Jedna trzecia uczniów uważa się za ofiary rówieśniczej przemocy. Najczęściej jednak wcale nie jest to bicie czy znęcanie się w ramach szkolnej fali, lecz terror psychiczny – wyśmiewanie, wyszydzanie przez rówieśników. Ponieważ łatwiej jest zauważyć, że dziecko zostało pobite niż to, że jest szykanowane przez kolegów, dlatego taka sytuacja zwykle...

więcej informacji