Nasza oferta


Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki

101 POMYSŁÓW NA PRACĘ Z DZIECKIEM 6-LETNIM W I KLASIE

Szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem sześcioletnim w zakresie konkretnych zabaw, zajęć oraz wskazówek metodycznych przydatnych na co dzień w procesie edukacji. Zagadnienia: pedagogika zabawy w klasie pierwszej – możliwości i wykorzystanie w procesie edukacji; repertuar zabaw integrujących i wzmacniających procesy obserwacji dzieci 6 letnich w pierwszym okresie edukacji; repertuar ćwiczeń, zabaw i gier wzmacniających procesy wychowawcze i wzmacniających motywację dziecka w procesach uczenia się i przezwyciężania lęków. Czas trwania szkolenia: 5...

więcej informacji

UPOMINKI, OZDOBNE RAMKI I BUKIETY KWIATÓW –PREZENTY NA KAŻDĄ OKAZJĘ

W ramach zajęć zostaną zaprezentowane ciekawe i praktyczne metody tworzenia m.in.: zasady składania kwiatów z bibuły; układanie kompozycji kwiatowej; ramek z wykorzystaniem patyczków szaszłykowych, bibuły, elementów kwiatowych oraz rafii; ozdobnych laurek i kartek trójwymiarowych z wykorzystaniem elementów origami oraz przypraw Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

więcej informacji

TEATR CIENIA (KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

Pomóż mi, bym umiał budować więzi pozytywne Z otaczającymi mnie ludźmi, Abym potrafił tworzyć siebie samego takim Jakim większość ludzi pragnie zostać (M.K Mlicki) Zagadnienia: jak zorganizować teatr cieni od strony technicznej teatr cieni jako forma ekspresji dziecka sposób przeprowadzania zajęć terapeutyczna funkcja teatru cieni w pracy z dziećmi z dysfunkcjami Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI I EDUKACJA DLA WARTOŚCI -WSPIERANIE PROCESÓW WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY

Proponujemy Państwu bardzo ciekawe warsztaty, które za każdym razem będą dostosowane do waszych potrzeb i realiów środowiska, w którym pracujecie, a podejmą tematy tak istotne jak: szacunek dla drugiego człowieka, kształtowanie u uczniów cierpliwości, wytrwałości i odpowiedzialności, przeciwdziałanie mobbingowi, radzenie sobie z trudną młodzieżą i współpraca z rodziną dysfunkcyjną. Pokażemy Państwu propozycje rewolucyjnych rozwiązań i odważnych przedsięwzięć, których celem nie jest mówić uczniom tylko o tym czego im nie wolno i co jest złe, ale...

więcej informacji

DORADZTWO ZAWODOWE W GIMNAZJUM ZGODNIE Z ZALECENIAMI NOWEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Zagadnienia: elementy zawodoznawstwa na każdym przedmiocie, artykuł 42 jako możliwość spełniania wymagań wskazanych w rozporządzeniu – praktyczne rozwiązania, modyfikacja procesu nauczania z uwzględnieniem poradnictwa zawodowego, wycieczka zawodoznawcza – pomysły na projekty uczniów, jak wykorzystać metodę projektu do orientacji pro zawodowej. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

TRENING KOMPETENCJI WYCHOWAWCY WEDŁUG ZAŁOŻEŃ METODYKI GORDONA ORAZ FABER I MAZLISH

Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to elementy, na które zostanie położony główny nacisk podczas treningu. Szkolenie oparte jest o metodologię Wychowania bez porażek w szkole Thomasa Gordona oraz perspektywę budowania relacji dorosły – dziecko prezentowaną przez Adele Faber i Elanie Mazlish, autorki serii Jak mówić, żeby dzieci… Zagadnienia: wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć aktywne, wspierające słuchanie motywowanie dziecka...

więcej informacji

UZALEŻNIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY – DIAGNOZA W SZKOLE Z ELEMENTAMI PIERWSZEJ POMOCY

Biorąc pod uwagę, jakie szkody dla zdrowia i życia jednostki niesie ze sobą narkomania, należy stwierdzić, że stanowi ona poważny problem i zagrożenie dla zdrowego funkcjonowania społeczeństwa. Oto najnowsze statystyki: po narkotyki sięgają już trzynastolatki, a w wieku piętnastu lat sięgnęło po nie 17% chłopców i 18% dziewcząt. Co trzeci z nich miał kontakt z marihuaną, w dalszej kolejności – amfetaminą, ecstasy i środkami halucogennymi, m.in., LSD (dane ostatniego raportu Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania...

więcej informacji

ABSENCJA W SZKOLE – PERSPEKTYWA (BEZ)RADNEGO NAUCZYCIELA

Zagadnienia: zapoznanie z podstawową terminologią dotyczącą omawianych zjawisk, przedstawienie definicji omówienie charakterystyki problemu fobii szkolnej i wagarowania przedstawienie przyczyn, skutków, typologii zjawiska wagarowania praktyczne zastosowanie procedury analizy i oceny indywidualnego przypadku ucznia z problemem różnicowanie poszczególnych grup problemowych w obrębie zjawiska wagarowania omówienie strategii postępowania wobec problemu wagarowania w wymiarze grupowym strategie postępowania wobec problemu wagarowania w wymiarze uniwersalnym ( działania podejmowane przez szkołę, nauczyciela, pedagoga, rodzica) szkolne procedury usprawiedliwiania i zwalania uczniów z zajęć...

więcej informacji

WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

TIK czyli technologie informacyjno komunikacyjne to repertuar narzędzi i sposobów opartych na nowoczesnych rozwiązaniach multimedialnych. Zapraszamy na warsztat, który w pełni zilustruje możliwości wykorzystania TIK na lekcjach każdego typu szkoły i realizowania zaleceń zawartych w prawie oświatowym. Zagadnienia: Wykorzystanie w pracy nauczyciela tablic multimedialnych Praca dydaktyczna z wykorzystaniem multibook’ów Otwarte zasoby sieci a możliwość tworzenia wirtualnych lekcji E-learning w rzeczywistości szkoły Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

ANALIZA WYNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SPRAWDZIANÓW KOMPETENCJI I WYKORZYSTANIE ICH W PLANOWANIU PRACY DYDAKTYCZNEJ

Zagadnienia: analiza i interpretacja wyników sprawdzianów w szkole analiza sprawozdania CKE i OKE ze sprawdzianu analizowanie uwarunkowań pracy szkoły mających wpływ na wyniki egzaminu zewnętrznego formułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy planowanie działań podejmowanych w procesie dydaktycznym na podstawie dokonanych analiz, wyników i sformułowanych wniosków Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji