Nasza oferta


Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki

PRACA Z DZIECKIEM Z ADHD, AUTYZMEM I ASPERGEREM

Zagadnienia: zapoznanie z podstawowymi wiadomościami: charakterystyka objawów, przyczyny, przebieg, fizjologia, diagnostyka; rola nauczyciela jako diagnosty; formy pomocy – oddziaływanie środowiska, psychoterapia, farmakoterapia; strategie radzenia sobie z objawami ADHD i autyzmem; współpraca z rodzicami dziecko z ADHD a grupa; koszty emocjonalne nauczyciela i rodzica. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

LĘKI SZKOLNE – PRZYCZYNY, PRZECIWDZIAŁANIE, LECZENIE

Ze środowiskiem szkolnym są związane dwa rodzaje lęków: lęki szkolne i fobie szkolne. Lęki szkolne przybierają najczęściej postać: lęku przed niepowodzeniem szkolnym, lęku przed ekspozycją społeczną, lęku przed nauczycielem, kolegami, rywalizacją. Zapraszamy na szkolenie, na którym każdy uczestnik będzie miał możliwość nie tylko pogłębienia wiedzy na temat diagnozowania przyczyn i rodzajów lęków szkolnych uczniów, ale także otrzyma przykładowe narzędzia i pomysły pozwalające mu na skuteczne wspieranie dziecka będącego w lęku. Szkolenie polecamy szczególnie nauczycielom przygotowującym...

więcej informacji

ARTETERAPIA – PRAKTYCZNE POMYSŁY NA PRACĘ Z DZIEĆMI

Moduł I Sztuka jest istotnym wyznacznikiem życia zarówno dziecka, młodego człowieka jak i osoby dorosłej. Pozwala lepiej poznać i zrozumieć świat poprzez zaspokajanie potrzeb doznaniowych i estetycznych oraz wzbudzanie korzystnego wpływu na procesy samopoznania. Arteterapia to leczenie i potęgowanie zdrowia poprzez sztukę, to twórcze wzbogacanie siebie i innych. Warsztat ten przeznaczony jest dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu arteterapii, doświadczyć sytuacji twórczych, nauczyć się samodzielnie projektować i przeprowadzać zajęcia z wykorzystaniem arteterapii. Zagadnienia: istota arteterapii –...

więcej informacji

BIBLIOTERAPIA JAKO METODA PRACY Z DZIECKIEM

Moduł I Każdy uczestnik tego szkolenia dowie się jak może wykorzystywać metodę biblioterapii, a dokładniej jedno z jej narzędzi – bajki terapeutyczne, aby diagnozować i wspomagać rozwój emocjonalno – społeczny dzieci. Uczestnicy zostaną także zapoznani z zasadami i wymaganiami, jakie dotyczą pracy z bajką terapeutyczną, aby jej wpływ przynosił oczekiwane efekty. Zagadnienia: charakterystyka problemów wychowawczych; zapoznanie z sylwetką dziecka zalęknionego; poznanie schematu powstawania lęku; analiza uwarunkowań wywołujących lęki; zapoznanie z genezą biblioterapii; nabycie umiejętności dobierania właściwego repertuaru tekstów...

więcej informacji

CZTERY PORY ROKU – DEKORACJE I ZABAWY

Szkolenie to pokazuje jak wykorzystać różne techniki plastyczne do dekoracji placówki. To świetna zabawa poznawcza, połączona z ciekawymi pomysłami na dekoracje dostosowane do różnych pór roku i okoliczności. Uczestnicy otrzymują konkretne propozycje scenariuszy, realizujących ideę integracji sensorycznej, ale także pełny zestaw ćwiczeń rozwijających, wyobraźnie, fantazje, zdolności i zainteresowania dzieci. W tym zbiorze są też propozycje na ciekawe scenariusze z czynnym udziałem rodziców w zajęciach. Zagadnienia: wykorzystanie różnych technik plastycznych rozwijających wyobraźnię, fantazję, zdolności i zainteresowania dzieci; organizacja zajęć...

więcej informacji

ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

Rada pedagogiczna jest to – w rozumieniu ustawy o systemie oświaty – zespół nauczycieli, który działa w określonym miejscu: szkole, przedszkolu, domu dziecka itd., i na określonych warunkach. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 40 ust. 1 mówi o radzie: „(…) jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. (…).” Nie umniejszając wartości żadnemu z organów szkoły, należy przyznać, że ma ona...

więcej informacji

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA – WSKAŹNIKIEM PRACY SZKOŁY

Co to jest edukacyjna wartość dodana? Od kilku już lat fachowcy od pomiaru dydaktycznego przekonują środowisko oświatowe, że istnieje lepszy wskaźnik jakości kształcenia niż średnia punktów, jest nim EWD, czyli edukacyjna wartość dodana. Pozornie wydaje się on banalnie prosty, ponieważ w odniesieniu do definicji wystarczy porównać wyniki kształcenia ucznia na końcu edukacji w danej szkole z jego wynikami na początku edukacji. Szkolenie ma na celu zapoznać nauczycieliz metodami obliczania EWD, nauczyć wyciągania wniosków, a tym...

więcej informacji

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń. W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęliśmy, że: Szkoła Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także...

więcej informacji

SKUTECZNOŚĆ REALIZACJI PODSTAW PROGRAMOWYCH W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z NAUCZANIEM I WYCHOWANIEM W KONTEKŚCIE PRAW CZŁOWIEKA

Zagadnienia: prawa człowieka w kontekście pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki oświatowej jak uczyć o prawach człowieka?- propozycje scenariuszy metody aktywizujące- propozycje na godziny wychowawcze prawa ucznia a obowiązki uczniowskie w statucie szkoły dokumenty jako źródło wiedzy o obowiązkach szkolnych prawo do informacji prawo do wyrażania opinii prawo do prywatności naruszanie godności osobistej Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE JAKO ELEMENT WYCHOWANIA MŁODEGO CZŁOWIEKA

W jaki sposób realizować zagadnienia wychowania patriotycznego w czasie każdej lekcji, każdej przerwy oraz w ramach współpracy z rodzinami uczniów? W jaki sposób realizować cele wychowania młodego pokolenia, aby słowo „patriota” nie kojarzyło się z archaizmem. Na te oraz inne pytania odpowiadamy w trakcie warsztatu, na który serdecznie państwa zapraszamy. Zagadnienia: programowe podstawy zajęć z wychowania patriotycznego, czym jest i czym powinien być patriotyzm w szkole oraz w domu, zadania i cele wychowania patriotycznego, czynniki wpływające...

więcej informacji